ปรับทัพั สู้สู ุเุ ทพ มั่นใจปชป.ครองใต้

“นพิ ฏิ ฐ อนิ ทรสมบตั ”ิ ขนุุ พลประชาธปิ ต ย ภาคใต มนั่ ใจเลอื กตง้ั ครงั้ หนา ปชป. จะยังรักษาพื้นที่ไวไดทั้งหมด แม “สุเทพ” ตั้งพรรค

Post Today - - หน้าแรก -

สัมภาษณ์พิเศษ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.