องค์ป์ประกอบการเรียียนรู้

Post Today - - สาระสรรค์ -

วทิ ยาศาสตรก ารเรยี นรรูู ะบวุุ า องคป ระกอบทท่ี าํ ใหค นหนง่ึ ๆ เรยี นรู ไดมากกวาและเกงกวาคนอlนๆ มีดังตอไปนี้

- ความจาํ และการเชlอมโยงของความรู - การแกไขปญหาและการใหเหตุุผล - พื้นฐานของการเรียนรูที่มีมาแตเดิม

- อภปิ ญ ญา หรอื การรคู ดิ การควบคมุ และประเมนิ ความคดิ ตนเอง ความสามารถของบคุ คลที่ไดร บั การพฒั นา เพอl ควบคมุ กาํ กบั กระบวนการ ทางปญญาและกระบวนการคิด องคประกอบของอภิปญ ญา แบงเปน การตระหนักรู และความสามารถในการควบคุมตัวเอง - การสามารถในการตีความสัญลักษณทางสังคมและวัฒนธรรม จากผลการวิจัยพบวา คนแตละคนมีทุนเดิมในการมองโลกและ ความเขา ใจเกย่ี วกบั ความรตู า งอยแู ลว ไมม ากกน็ อ ย Preconceptions about how the world works ฐานความรูเดิมและวิธีคิดแบบเดิมนาํ ไปสคู วามสามารถทพี่ นกั งานแตล ะคนจะสามารถเชอl มโยงแนวคดิ และ ขอมูลใหมที่ตนกาํ ลังเรียน สงผลใหพนักงานบางคนก็ไมสามารถเขาใจ แนวคดิ ใหมแ ละขอ มลู ใหมไ ด ในทางตรงกนั ขา มพนกั งานบางคนกเ็ ชอl ม ตอกับแนวคิดและความรูที่กาํ ลังเรียนไดเปนอยางดี

ดังนั้น การคัดเลือกคนเขาทาํ งาน ก็จาํ เปนจะตองเรียนรูมุมมอง ที่คนจะเขามาทํางานที่มีตอการชีวิตทํางาน ตอเพlอนรวมงาน รวมถึง รูปแบบการมองปญหา แนวทางการหาคาํ ตอบ

ผลการวิจัยพบวา มุมมองที่ผิดจากความจริงที่ถูกปลูกฝงมาจาก วัยเด็กจะเปลี่ยนแปลงไดยากมาก ในทางตรงขามมุมมองที่แสดงการ มองโลก สงั คม และการทาํ งานทถี่ กู ตอ งตรงความเปน จรงิ ทถี่ กู ปลกู ฝง มาแตเด็ก แตพัฒนาคนเหลานั้นใหกาวหนา พัฒนาตนเองไดอยาง รวดเร็ว

ถา เราพบวา พนกั งานบางคนมมี มุ มองและความเชอl ทห่ี า งไกลจาก ความเปน จรงิ เราควรอธบิ ายสงิ่ นนั้ ในความเปน จรงิ ใหเ ขาทบทวนความ จริงใหมนั้นดวยตัวของเขาเอง ใหเขาเห็นความแตกตางระหวางความ เชอl เดมิ กบั ความจรงิ สรา งความคดิ เชงิ เหตผุ ล เพอl เขาจะไดเ ลอื กทาํ ใน สง่ิ ทเี่ ปน จรงิ เองได ในอนาคตดว ยตวั ของเขาเอง ซงึ่ ผสู อนตอ งพยายาม ใหพนักงานเห็นจุดุ ออน ขอบกพรองของความเชlอเดิมดวย

คนที่ซักถามเปนจะมีลักษณะมีความเขาใจพื้นฐานที่ดีในเรlองนั้นๆ เขา ใจความจรงิ และความคดิ ทถี่ กู ตอ ยอดมาจากความจรงิ นนั้ ๆ มมี มุ มอง ในภาพรวม ความเชlอมโยงระหวางขอมูลตางๆ จนเกิดเปนภาพรวมได และมีการจัดความรูที่งายตอการนาํ มาใชงาน

งานวิจัยเปดเผยวา คนฉลาดจะมีความสามารถในการวางแผน เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันได้ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างทาง จนจบส้นิ เนื้องาน คนฉลาดจะสังเกตเห็น รูปแบบ แพตเทิรน รวมถงึ ขอ โตแ ยง และความสามารถในการตอ เชอl มความจรงิ ทก่ี ระจดั กระจาย เขาดวยกัน จนมีรูปแบบท่ีเขาใจไดและสามารถอธิบายใหคนที่ไมมี ความรูในเรlองดังกลาวมากอน ความสามารถเขาใจเรlองราวเหลานั้น ได รวมถงึ ความสามารถในการสรา งขอ โตแ ยง ความสามารถในการหา ความจริงและขอมููลเพิ่มเติมได สุุุดทายของการมีความรููคือการนํา ความรูเหลานั้นไปใชงานไดจริง Usable Knowledge สุุดทายนี้คน ที่มีความฉลาด จะตองรูลึกในเรlองเหลานั้นดวยนอกเหนือจากการรู ในภาพรวม

และคนที่มีความรูในระดับอภิปญญา จะกําหนดเปาหมายในการ เรยี นรูไดด ว ยตนเอง ตดิ ตามระดบั ความกา วหนา ของการเรยี นรู พฒั นา ความสามารถในการอธบิ ายความรู การถา ยทอดไปยงั บคุ คลอนl บนั ทกึ สงั เกตขอ มลู ใหมๆ ทม่ี าเชอl มโยงกบั ความรู ความเขา ใจเดมิ คนทม่ี คี วาม ฉลาดระดับอภิปญ ญา จะพัฒนาระบบการสlอสารกับตนเอง ท่เี ก่ยี วกบั ความรเู หลา นน้ั การสอl สารกบั ตนเองในความรเู ฉพาะเรอl งนนี้ าํ ไปสกู าร แสวงหาความรู ประสบการณใหม

คนฉลาดสามารถถา ยทอดความรคู วามสามารถของตนเองไดด ว ย การเขยี น เพราะการเขยี นเปน ความสามารถในการเรยี บเรยี งความรเู ขา ดว ยกนั การลาํ ดบั ขนั้ ตอน เหตกุ ารณ ความสาํ คญั นาํ ความรูไปใชในการ ทาํ งานจริง การฝกฝนท่ดี ีอยางหนึ่งคือการเปดโอกาสใหมีการถกเถียง แลกเปลยี่ นประสบการณ และการลงลกึ ในเนอ้ื หาในความรเู หลา นน้ั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.