‘ออสซี่’ี่’ การันันันตีคีีคณุุณุณภาพ SE เพิ่มิ่มโอกาสทาำำ ธุรุรุรกิจิจิจ

Post Today - - สาระสรรค์ - aสุภีม ทองศรี

ธุรกิจเพSอสังคม (เอสอี) เปนการดาํ เนินธุรกิจ

ทผี่ สมผสานระหวา งการมงุ แสวงหาผลกาํ ไรกบั การ มงุ แกไขปญ หาสงั คมไปพรอ มกนั ทาํ ใหผ ปู ระกอบ การเอสอมี ภี าพลกั ษณท ดี่ กี วา ธรุ กจิ ทวั่ ไป สว นใหญ เนนการทํากําไรเพียงอยางเดียว และอาจมอง ขามปญหาสังคมหรือผลกระทบตอสังคมไปดวย

สําหรับใน “ออสเตรเลีย” ปจจุุบันมีธุุรกิจ เอสอีราว 2 หมlนแหงนั้น เริ่มมีความเคลlอนไหว ลา สดุ ในการสนบั สนนุ ทง้ั ดา นธรุ กจิ และภาพลกั ษณ ใหก บั เอสอี โดย “โซเชยี ล เทรดเดอรส ” องคก าร พัฒนาเอสอีรายใหญของออสเตรเลีย ออกแผน พจิ ารณาและอนมุุ ตั เิ ครอl งหมายรบั รองสาํ หรบั กบั เอสอีภายในประเทศเมlอไมนานมานี้ ดวยความ หวังวาจะชวยผลักดันเอสอีที่ทําไดตามมาตรฐาน ใหเ ติบโตและมภี าพลักษณที่ดีมากขึ้น ทั้งยังชว ย เพมิ่ โอกาสในการทาํ ธรุ กจิ รว มกบั ภาคเอกชน และ ภาครัฐมากข้นึ ดวย

เดวิด บรูคส กรรมการผูจัดการของ โซเชยี ล เทรดเดอรส เปด เผยวา จนถงึ ตอนนภ้ี าค ธุรกิจเอสอียังไมมีการกําหนดมาตรฐานที่แนmชัด และวัตถุประสงคเพlอสังคมจะเปนเกณฑสําคัญ ทสี่ ดุุ และการไดร บั เครอl งหมายรบั รองของโซเชยี ล เทรดเดอรส จะชว ยใหภ าคธรุ กจิ และภาครฐั ซอ้ื ผลิตภัณฑจากบรรดาแบรนดท่ีผานการรับรองวา เปนเอสอีที่ไดมาตรฐานมากข้นึ

“เราจะรบั รองผปู ระกอบการทที่ าํ ไดต ามเกณฑ ซึ่งจะเปนไปตามมาตรฐานนานาชาติ เรามุงสราง ความนmาเชlอถือ การรับรู และความเชlอมั่น ซึ่งมา จากชอl เสยี งของโซเชยี ล เทรดเดอรส เครอl งหมาย รับรองคือความเคลlอนไหวที่สําคัญ และผมคิด วา การรบั รองของเราจะมคี วามสาํ คญั มากขนึ้ สาํ หรบั เอสอี เพอl ใหเ ปน ทจ่ี ดจาํ และไดท าํ สญั ญาซอื้ ขาย มากข้นึ ” บรูคส กลาว

แมวาการรับรองมาตรฐานเอสอีเร่ิมเกิดข้ึน แลว ในบางประเทศ เชน สหราชอาณาจกั ร แตก าร ออกเครอl งหมายรบั รองของโซเชยี ล เทรดเดอรส เปนคร้งั แรกของออสเตรเลีย

บรูคส เปดเผยวา เกณฑการรับรองของ โซเชยี ล เทรดเดอรส คอื การกาํ หนดใหผ ปู ระกอบ การช้ีแจงรายละเอียดดานการเงินและเอกสาร ที่เกี่ยวของ เพlอตรวจสอบวาผูประกอบการได นํากําไรสวนมากไปสนับสนุนภารกิจที่ตั้งไว โดย กระบวนการทง้ั หมดจะใชเ วลาประมาณ 1 สปั ดาห

“ผมคิดวาโอกาสดานการตลาดสําหรับเอ สอีกาํ ลังเติบโต และนmาตlนเตนมาก ผมคิดวามัน เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงในนโยบายดาน สงิ่ แวดลอ ม เราเลง็ เหน็ ถงึ ความตอ งการมากขนึ้ ใน เอสอี ซงึ่ มาจากผซู อื้ ทง้ั ภาครฐั และเอกชน เราอยู ในชว งขาขนึ้ และผมมนั่ ใจวา โซเชยี ล เทรดเดอรส จะทาํ ไดตามเปาหมาย”

ทง้ั นี้ การออกเครอl งหมายรบั รองเอสอชี ว ยให ผปู ระกอบการทผี่ า นเกณฑส ามารถทาํ ธรุุ กจิ สะดวก มากขึ้น เริ่มจากสกอตต บัคแลนด ผูจัดการของ ยารร า ววิ เนอรซ ยี ผปู ระกอบการทจี่ า งผบู กพรอ ง ทางสติปญญา ซึ่งไดทําสัญญามูลคา 5 แสน ดอลลารสหรัฐ (ราว 16 ลานบาท) กับหนmวยงาน ถอนแผงกั้นรถไฟของรัฐวิคตอเรีย ซึ่งตั้งเปาเพิ่ม ความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

บัคแลนด เปดเผยวา ความทาทายของ เอสอี คือ การสรางเครดิตกับผูซื้อ แตการออก เครlองหมายรับรองของโซเชียล เทรดเดอรส จะ ชวยแกไขปญหานี้ได

ดาน คัท ฮารดิง ผูรวมกอต้ัง โพนีอัพ ฟอร กูด เอสอีดานการรียูสเทคโนโลยี และการรี ไซเคลิ ขยะอเิ ลก็ ทรอกนกิ ส ซง่ึ บรจิ าครายได 50% เพอl ชว ยเหลอื สงั คม เปด เผยวา เครอl งหมายรบั รอง จะชว ยใหม คี วามนาm เชอl ถอื ทดี่ ยี งิ่ ขนึ้ และอาจทาํ ให มีลูกคาท่เี ชlอมั่นในรูปแบบธุรกิจและความนmาเชlอ ถอื เขา สบู รษิ ทั พรอ มกบั มน่ั ใจวา เครอl งหมายรบั รอง จากโซเชียล เทรดเดอรส จะชวยใหบริษัทเติบโต

ขาข้นึ เอสอีออสเตรเลีย

ผลการศึกษาของศูนยผลกระทบตอสังคม (ซีเอสไอ) และโซเชียล เทรดเดอรส พบวา ภาคธุุรกิจเอสอีในออสเตรเลียกําลังอยูในขาขึ้น เนlองจากการสนับสนุนเอสอีเพิ่มขึ้นจาก 7% เปน 12% ตลอด 6 ป นับถึงป 2016 และเอสอีกาํ ลัง กลายเปนสวนหนึ่งของธุรกิจกระแสหลักมากข้นึ

ขณะที่บรูคสจากโซเชียล เทรดเดอรส มั่นใจ วา การสนับสนุนเอสอีจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนlอง เพราะบรรดาหนmวยงานการกุศลกําลังเล็งเห็นวา เอสอคี อื วธิ ดี าํ เนนิ ธรุ กจิ ทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ มนี วตั กรรม และย่งั ยืน ในการแกปญหาสังคมที่มีอยูมากมาย

ทั้งนี้ บรูคส ระบุวา การชวยเหลือสังคมมี บทบาทสาํ คญั มาก และยงั มตี วั อยา งแสดงใหเ หน็ วา รฐั บาลก็ไดเ ขา มารว มลงทนุ ในการพฒั นาเอสอดี ว ย

ภาคธุรกิจมองข้ามปัญหาสังคม

อยางไรก็ตาม ความพยายามผลักดันเอ สอีของออสเตรเลียยังตองเจอกับความทาทาย เนlองจากภาคธุรกิจทั่วไปยังไมใหความสําคัญกับ การชวยเหลือสังคม

รายงานของ ดีลอยต บริษัทท่ีปรึกษาดาน การเงินระดับโลก ระบุวา เอสอีของออสเตรเลีย เติบโตอยางรวดเร็ว แตผลสํารวจพบวาธุรกิจใน ออสเตรเลียเพียง 23% ที่ใหความสําคัญกับการ รับผิดชอบตอสังคมเปนอันดับแรก ถือวาเปน สัดสวนที่ตา่ํ มาก สวนธุรกิจ 53% ไมไดใสใจกับ ประเด็นดานสังคมเลย

ขณะท่ี แอนเธีย สมิทส ประธานเจาหนาที่ บริหาร (ซีอีโอ) เดอะ ดิฟเฟอเรนซ อินคิวเบเตอร (ทีดีไอ) ท่ปี รึกษาของเอสอี เปดเผยวา ความไม สอดคลอ งกนั ระหวา งความคาดหวงั ของสาธารณะ ทม่ี ตี อ ผลกระทบตอ สงั คม และการจดั อนั ดบั ความ สาํ คญั ของภาคธรุ กจิ กาํ ลงั อยูในระดบั ทนี่ าm กงั วลมาก

“ผมคดิ วา ภาคธรุ กจิ ควรกงั วลเรอl งภาพลกั ษณ ตอสาธารณะ หรืออยางนอยก็สรางภาพลักษณ ที่ดีใหกับคนรุนมิลเลนเนียล เพราะมิลเลนเนียล จะกลายเปนลูกคาของภาคธุรกิจ และนักลงทุน” สมิทส กลาว

สว น เดวดิ บราวน ประธานการศกึ ษาดา นทนุ มนษุ ยข องดลี อยต เปด เผยวา ทผ่ี า นมาดลี อยตต ดั สนิ ภาคธรุ กจิ จากผลงานทางการเงนิ และคณุ ภาพของ ผลติ ภณั ฑห รอื บรกิ าร แตก ารตดั สนิ ภาคธรุ กจิ กา ว ไปไกลกวา นนั้ เพราะการมผี ลตอ สงั คม หรอื การมี บทบาทเปนเอสอีก็เปนสวนหน่งึ ดวย

อยางไรก็ดี บราวน ระบุวา นอกจากการ ยกระดับความโปรงใส และการรับรูทางสังคม เปาหมายอlนของภาคธุรกิจยังมีการสรางความ สัมพันธที่แนmนแฟนกับลูกจาง ลูกคา และชุมชน ดวยเชนกัน ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.