Marshall’dan çeliğe uzanan yol

Özel Ekler - - ANASAYFA - Korhan GÜMÜ TEK N korhan@ostim.com.tr twitter.com/KorhanGumustkn

Yerli ve milli üretimi s kl kla konu tu umuz u günlerde, Mehmetçi imizin Afrin’deki mücadelesi tüm kararl l yla sürüyor. Afrin’de güvenlik güçlerimizin ba ar s milletçe bizleri gururland r rken, tüm dünyaya da tam ba ms zl a ili kin net mesajlar pe pe e veriyoruz. Tarihimizde çok say da anl zaferimiz var. Bu zaferlerin en önemli göstergesi; bayra m z n ve ba ms zl m z n dokunulmaz olmas .

K rk y la yak n bir süredir terör illetiyle kar kar yay z. Ve geçen zamanda nice vatan evlad topra a dü tü.

Okuyup, görebildi imiz kadar yla; her eyiyle ülkenize ait silah ve mühimmat o kadar önemli ki en zor zamanda talep etti iniz parçalar alam yorsunuz. Bu konuya u yüzden de indim; 1974 y l nda kahraman Mehmetçi imiz soyda lar m z n zd rab na son vermek için K br s Bar Harekat ’n gerçekle tirmi ti. Ayn zamanda emperyalizme kar müthi bir cevapt bu harekat.

Tüm dünyada büyük yank uyand ran zaferin ard ndan iki y l süreli ambargo ile silah ve yedek parça ülkemize gönderilmedi.

‘Zor oyunu bozar’ atasözü toplumumuzda çokça telaffuz edilir. O dönemlerde dayat lan zorluklar da bize savunma sanayiinde ba ar ya giden yolu açt . Özgün ürünleri ile elektronik devi, havac l k, uydu ve uzay alan n n öncüsü, roket-füze sistemlerinin tasar m ve üreticisi, yaz l m, bili im ve sistem entegrasyon lideri, jeneratör ve alternatör, pil ve batarya gibi kritik ürünlerin üreticileri bu dönemin ard ndan ortaya ç kt . 1974’ün ötesine bakt m zda ise 1948’de Amerika Birle ik Devletleri (ABD) ile imzalanan i birli i anla mas ile Marshall yard mlar n alan ülkemiz asl nda, gelece ine ipotek koydurmu tu. Bir ülkenin en stratejik ba l klar nda kaderimiz ba kalar na teslim edilmi ; belki bugün sektörde iddial olmam za yol açacak uçak fabrikas n n kap s kapat lm t . Askeri yard mlar çerçevesinde ald klar m z eski teknolojili ekipmanlar n bak mlar da belimizi bükmü tü. Onlar tasarlad , üretti, kazand ; biz ise takip ettik. K saca ‘Siz yapmay n, bizde nas l olsa var’ anlay , ayaklar m za büyük bir kütle olarak tak l kald . Birçok yaz mda bu ifadeyi kullan yorum. Ancak ya ananlar iyi analiz etmekte fayda var…

htiyaç an nda korumac l k

Son günlerin en hararetli tart mas ise çelik sektörünü yak ndan ilgilendiriyor. ABD, çelik ithalat n n ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit olu turup olu turmad n n incelenmesi için 1962 y l na ait Trade Expansion Act’in 232. Bölümü (Section 232) kapsam nda re’sen soru turma ba latt . ABD Ba kan , tüm dünyaya yönelik çeli e kar yüzde 25, alüminyuma kar ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirilece ini deklare etti.

Türkiye’yi de yak ndan ilgilendiren bu karar n anlam udur: Ben kendi üreticimi ve ekonomimi öncelikle dü ünür, ülkemdeki paray onlara döndürerek yine ben kazan r m!

Ünlü iktisatç Ha Joon Chang’ n anlat m yla da özet udur: “Geli mekte olan ülkelere serbest ticaret yanl s politikalar telkin ederken bile geli mi ülkeler, ne zaman ihtiyaç duysalar korumac politikalar uygulam lard r.”

Peki bunu bir ba ka ülke veya diyelim ki Türkiye yapsayd ne denirdi? Dünya Ticaret Örgütü kurallar var, serbest piyasa ekonomisi var. kna eder mi? Tablo ortada…

Bu paradigma y llard r de i medi ve de i ecek gibi de gözükmüyor. Geli mekte olan ve k sa, orta ve uzun vadeli hede eri olan bir ülkeyiz. Ekonomik anlamda K z l Elmam z; dünyan n lider ekonomileri aras nda yer almakt r. K z l Elma için çok çal mak hepimizin boynunun borcudur. Yerli ve milli üretim gelece imizdir, ba ms zl m z n özüdür…

ehitlerimizin an s na sayg yla; ruhlar ad olsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.