Savunmada milli katk yüzde 65’e ç kt

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Ankara Ticaret Odas ’n n (ATO) ubat ay Ola an Meclis Toplant s ’nda konu an Ba bakan Binali Y ld r m, Ankara'n n yollar n, h zl tren hatlar n n bulu tu u bir merkez haline geldi ini söyledi.

Ankara metrolar n , art k yap lamayan, kaderine terk edilen projeleri, kendisinin Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl döneminde devrald n hat rlatan Ba bakan Y ld r m, “46 kilometre metro hatt n k sa sürede tamamlad k, sonra buna 10 kilometre Keçiören de ilave oldu. Daha ihtiyaç var m ? Var. Onlar n da projeleri yap l yor, önümüzdeki y llarda yap lacak. 1-2 ay içinde Ankara'da SincanKaya aras 'Ankaray' diye tabir etti imiz, Ba kentray projesi de hayata geçecek. Bu biraz uzad ama bu projenin yap m ndan çok mahkemeleri sürdü. Yap m süresi diyelim 2,5 y lsa mahkeme süresi 3,5 y l sürdü. Nihayet o da bitmek üzere. Bunlar da tamamland nda art k 'H zl tren geliyor, banliyö hatt dursun. Banliyö geliyor, h zl tren Sincan'da dursun.' i i ortadan kalk yor. Birçok hat var, baz yerlerde 6 tane hat oluyor, rahat bir ekilde çal acak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Savunma sanayimizin milli ve yerli katkısını yüzde 23'lerden yüzde 65'e çıkarttık. Yapacak çok işlerimiz var. Bitmiş değil.” dedi.

“Ak l terine yat r m yapmam z laz m”

Ara t rma Geli tirme Merkezlerinin önemli hale geldi ini anlatan Y ld r m, "Bizim, daha fazla ak l terine yat r m yapmam z laz m. Teknolojisi yüksek, katma de eri yüksek. Tabiri caizse yükte ha f pahada a r i lere daha çok kafa yormam z laz m. Ara t rma Geli tirme Teknoloji Merkezleri, üniversiteler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl m z bu konuda yerli otomobilden tutun yerli uyduya var ncaya kadar ve teknoloji katma de eri yüksek ürünlere var ncaya kadar ciddi programlar üzerinde çal yor.” de erlendirmesinde bulundu. “Ara t rmac lara imkan sa layan

çok güzel kaynaklar, fonlar n oldu unu kaydeden Ba bakan Y ld r m, bu alanda en büyük kayna n insan oldu unu söyledi. Petrolü olanlar, gaz olanlar mutlak üstünlü ü var ama bunlar n ömrü var, geliyor geçiyor. Bizim insan kapasitemiz, bu esas nda petrolden daha k ymetli. Önemli olan bunu yerli yerinde kullanmak." diye konu tu.

Y ld r m, yeni sistemin en önemli özelli inin milletin tabanda birle tirmesi oldu unu belirterek, unlar söyledi: "Yüzde 50'den fazla destek alamayan ülke yönetimine geçemiyor. Bu da ne demektir? Milli hede er, ülkemizin gelece i u runda baz eylerden fedakarl k edip, bir araya gelebilmenin art oldu unu gösteriyor. Bizi bir araya getirecek olan nedir? Bayra m zd r, devletimizdir, milletimizdir ve 780 bin kilometrekare vatan topra m zd r. Bunun d ndakiler bizim zenginli imiz. Yani Arap, Kürt veya ba ka bir etnik gruptan olmaya biz karar vermiyoruz ama bizi birle tiren de erlerimiz bu topraklarda bize yüzy llar boyunca hakimiyet kuran de erlerimizdir.” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.