KOB ’ler e-ihracatç olacak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2020 e- İhracat Stratejisi Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi. 7 hedef ve 23 eylemden oluşan, e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda KOBİ ve mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması hedefleniyor.

Ekonomi Bakanl taraf ndan haz rlanan e- hracat Stratejisi ve Eylem Plan (2018-2020) Yüksek Planlama Kurulunun 31/01/2028 tarihli ve 2018/1 say l Karar ile kabul edildi.

Ekonomi Bakanl ’ndan yap lan aç klamada, dünya genelinde ba ta bili im ve ileti im alanlar nda olmak üzere ortaya ç kan teknolojik geli meler, rmalar n ürün ve hizmetlerinin tedari inden nihai tüketicilere ula m na kadar bütün i modellerini yeniden ele almas n zorunlu hale getirdi i belirtildi.

Küresel boyuttaki bu geli meler do rultusunda, Bakanl k taraf ndan; e-ihracat ihracatç lar için daha kolay ve ula labilir k larak Türk mal ve hizmetlerinin uluslararas piyasalarda e-ihracat yoluyla daha fazla yer almas n sa lama, e-ticaret alan nda ülkemizin kalk nmas na katk sunacak bir ekosistem olu turma ve böylelikle Türkiye’yi dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonuyla, ilgili tüm kesimlerin görü ve önerileri de dikkate al narak, e- hracat Stratejisi ve Eylem Plan haz rland .

Eylem plan nda 7 hedef

e- hracat Stratejisi ve Eylem Plan 7 hedef ve 23 eylemden olu uyor. Planda yer alan hede er u ekilde: lojistik alan nda geli tirilecek formüller ile e-ihracata ili kin sektörün kapasitesinin geli tirilmesi, gümrük i lemlerinin s n r ötesi e-ticaret ihtiyaçlar çerçevesinde geli tirilmesi, s n r ötesi e-Ticarette ürün güvenli i ve denetiminin etkinle tirilmesi, e-ihracatç lar m z n uluslararas rekabetçiliklerinin geli tirilmesine yönelik destek mekanizmalar n n olu turulmas , e-ihracatç rma say s n n art r lmas , KOB ’lerimizin ve mikro giri imcilerimizin e-ihracatç olmalar n n sa lanmas , e- hracat n geli tirilmesine yönelik uluslararas i birliklerinin geli tirilmesi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.