Suudi Arabistanl firmalar OSSA ile çal mak istiyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Suudi Arabistan’ n Ba kenti Riyad’da düzenlenen AFED 2018’de Türkiye eref konu uydu. Savunma Sanayii Müste arl (SSM) ile birlikte ana savunma sanayii rmalar n n kat ld Fuarda, OSSA’da üyeleri; Aksa Run at, Ema Sistem, Köprüören Makine ile sektördeki Türk KOB ’leri temsil etti.

“Türk KOB ’leri kalitesiyle talep görüyor”

OSSA Proje Yöneticisi U ur Ayd n, AFED 2018’de Raytheon, Bae Systems, Navantia, General Dynamics, Northrop Grumman gibi uluslararas savunma ve havac l k rmalar yla, Suudi Arabistan’ n sektörde faaliyet gösteren Taqnia, Sami, SADEC, Al Esnad, Al Racheed, Saud Mechan cal Industr es co., Gdc M ddle East, Mepc, Aec, Al Salam ve Dartec irketlerine OSSA rmalar n n kabiliyet ve potansiyellerini anlatt .

OSSA rmalar n n, ana sanayinin birçok parças n tedarik ederken, do rudan ihracat gerçekle tirdi ini belirten Ayd n, “Kabiliyetleri ve referanslar n n yan s ra Türk KOB ’leri kalite ve uygun yat ile yurtd nda talep görmektedir. OSSA ile yurt d nda birçok fuara kat lan KOB ’ler, OSSA’n n sa lad kolayl k ve vizyonel çal malardan fayda görmektedir. Kümelenmenin sa lad kalite standartlar nda ve mü teri say s ndaki art üyelerimizde memnuniyet vermektedir.” dedi.

Suudi Arabistan, savunma ve havac l k sanayiinde üretim ve hizmet alanlar nda yeni yeni geli meye ba lad . Ülke bu anlamda yat r mc lara f rsatlar sunuyor. Ham malzeme, tala l imalat, kablaj, plastik malzemeler gibi üretim alanlar n n yan s ra, s l i lem, döküm/kal p ve kaynak gibi konularda acil ihtiyaçlar oldu unu belirten Suudi Arabistan rmalar özellikle Türk rmalar ile birlikte çal mak ve ortakl klar kurmak ad na çok istekli.

Suudi Arabistan’da düzenlenen 4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı’na (AFED 2018), katılan OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), firmalarının yetenek ve potansiyellerini anlattı. Savunma ve havacılık sektörüne yeni giren Suudi Arabistanlı firmalar, ihtiyaç duyduğu pek çok alanda OSSA firmalarıyla çalışmak istiyor.

OSSA’n n kabiliyetleri kullan lacak

SADEC Genel Müdür Yard mc s Zekeriya Aksoy, özellikle OSSA bünyesinde yer alan rmalar ile yak ndan ilgilendiklerini ve kendilerine alt yüklenici olarak birçok rma arad klar n ifade etti. Aksoy, OSSA ile çe itli organizasyonlar düzenlemek istediklerini ve böylelikle nitelikli alt yükleniciler ile tan arak kabiliyetlerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

ICDDA’18 kat l m talepleri artarak devam ediyor

OSSA, 23-25 Ekim 2018 tarihlerinde 4.sünü düzenleyece i ve SSM taraf ndan 2 defa Savunma Sanayii Sektör Tan t m Özel Ödülü’ne lay k görülen Savunma ve Havac l kta birli i Günleri (ICDDA) etkinli i de anlat larak Suudi ve yabanc birçok rma etkinli e davet edildi. AFED 2018’de birçok rma ICDDA 2018 etkinli ine kat l m teyidi verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.