“SANAY DE ÇALI ACAK ELEMAN BULAMIYORUZ”

Sanayicilerin en önemli sorunlar neler?

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Bir kere önce biz çocuklar m za üretimi sevdirmeliyiz. Üretmeden bir yere varamayaca m z ö retmemiz gerekir. imdilerde sanayide çal acak eleman bulam yoruz. Geçmi te çok iyi kad n stajyerlerimiz oldu; onlar kalitede yeti tirdik. Meslek lisesinden sonra devam etmediler, iki y ll k meslek yüksek okuluna gittiler. Sonra da 4 y ll a geçeyim diye u ra t lar. Uzun süre i arad lar. Askerli in ard ndan amaçs z ekilde i arayan ya da buldu u i i be enmeyen çok say da insan oldu. Bizim temel sorunumuz ne? Neden sanayiye gelmiyorlar AVM’de güvenlik eleman oluyorlar?

Meslek liselerini desteklememiz laz m. Eskiden ba ar l çocuklar s navla meslek lisesine al n rd . imdi “senden ba ka bir ey olmaz” diye meslek lisesine veriyorlar. Üretimi sevmek zorundas n z. Bir ey üretmezseniz bu ülke bir yere gelmez. Biz üretmeyi seviyoruz. Hastal k gibi de bir ey diyorum bazen. Birçok yerlile me projesinde yer ald k. Yurt d ndan tedarik edilen malzemenin Türkiye’de üretilmesi için çok çal t k. Tasar mc lar ikna etmek için de çok u ra t k. Her eye ra men biz, üretirken çok keyif al yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.