Öncüpınar katkı sağlayacak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM Başkanı Mehmet Büyükekş , beraber ndek heyet le önce Val Mehmet Tek narslan’ı ardından K l s esnafını z yaret ett . K l s' n, tarıma elver şl topraklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölges 'n n güz de ller nden b r olduğunu bel rten TİM Başkanı Mehmet Büyükekş , şehr n ekonom s n n terör saldırılarından olumsuz etk lend ğ n kaydett . Büyükekş , “K l s' n hracatı 10 sene önces ne kıyasla 5 kat daha yüksek sev yede. Sınır bölgem z n artık terör st unsurlardan tem zlenmes le b rl kte, nanıyoruz k K l s ekonom s tekrar canlanma yaşayacak. 2016 yılında yakaladığı 105 m lyon dolarlık rekor hracat sev yes n n de en kısa sürede üzer ne çıkacak. Öncüpınar Sınır Kapısı da l m z n hracatına katkı sağlayacak. Bu kapıdan sadece ürünler değ l güvenl k, huzur, barış geçecek” açıklaması yaptı.

Val l k z yaret nde TİM Başkanı Mehmet Büyükekş K l s’te olmaktan son derece büyük b r memnun yet duyduğunu fade ederek, “Öncüpınar sınır kapısını s zlerle b rl kte z yaret ett k. Kahraman Türk ordumuzun büyük başarısı gerçekten b zler b r Türk olarak gururlandırdı. İhracatçılar olarak gururlandırdı. En büyük güvencem z

Türk ordusudur. Çünkü güvenl k yoksa h çb r şey n b r önem yok, o yüzden de burası b r sınır şehr , buraya gel p görmek gerek yor. Kend gözler n zle görmen z lazım. Ben özell kle val m z n bahsetm ş olduğunun altını ç zmek st yorum. O da Gaz antep’e yapılan turlarda yarım gün de mutlaka bütün yerl tur stler n K l s’e b r sefer düzenlemes d r. Buradak sınırın görülmes , tar h ve tur st k yerler ne gel nmes son derece öneml . Hem şeh r halkımızla bütünleşmek, hem onlara moral mot vasyon sağlamak hem de ekonom s ne katkı sağlamak b z m ç n gerçekten çok öneml d r” ded .

Büyükekş ’ye z yarette K l s Beled ye Başkan Vek l Ahmet Polat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı B rl kler Başkanı Abdulkad r Çıkmaz, Güneydoğu Halı İhracatçıları B rl ğ Başkanı Selahatt n Kaplan, K l s T caret ve Sanay Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, K l s Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Sevengül le d ğer yetk l ler eşl k ett .

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.