¶5¶1 6¶5(&ñ1ñ +,=/$1',5,<25

Özel Ekler - - ANASAYFA -

6RQ \ÜOGÜU $U *H ÁDOÜíPDVÜ JD\UHWL LÁLQGH ROGXNODUÜQÜ GLOH JHWLUHQ ñOKDQ ìDKLQ o<DSWÜðÜQÜ] ÁDOÜíPD ELU íHNLOGH X]XQ VÖUH GH JHÁVH ÖUÖQH GÐQÖíÖ\RU °QFHGHQ

D\GD \ÜOGD ELU ÖUÖQ ÁÜNDUWÜUNHQ íLPGL D\GD WDQH ÖUÖQÖPÖ] ÁÜNDELOL\RU $U *H ÁDOÜíPDODUÜPÜ]ÜQ PH\YHOHUL EX p GHGL

3URWHG $U *H 0HUNH]LnQGH nVÜ PÖKHQGLV nVL WHNQLNHU ROPDN Ö]HUH $U *H SHUVRQHOL ÁDOÜíÜ\RU $U *H SURMHOHULQLQ \DQÜQGD WHVLV \DWÜUÜPODUÜQD GD GHYDP HGHQ ILUPD LQíDVÜ GHYDP HGHQ ELQ PHWUHNDUH NDSDOÜ DODQD VDKLS ÖUHWLP YH UHKDELOLWDV\RQ PHUNH]LQL \ÜO VRQXQGD GHYUH\H DOPD\Ü SODQOÜ\RU <HQL SURMHOHUOH GH ¨DOàĀPDODUàQD GHYDP HWWLNOHULQL ND\GHGHQ ÿDKLQ ¨RFXNODU L¨LQ SROLVHQWULN GL] HNOHPL SURMHVLQLQ KD]àUOàN DĀDPDVàQGD ROGXNODUàQà \LQH ¨RFXNODU L¨LQ NDO¨D HNOHPL SURMHVLQL WDPDPODQGàNODUàQà YH WHVW ¨DOàĀPDODUàQàQ GHYDP HWWLØL ELOJLVLQL YHUGL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.