O.DONÜQPD \HUOLOHíPH\OH EDíODUp

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Artık hepimiz biliyoruz ki; kalkınma yerlileşmeyle başlar. Ben bütün sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve girişimcilerimizi; Türkiye’nin yerlileştirme şemsiyesinin altında toplanmaya davet ediyorum.” dedi.

OUJDQL]H 6DQD\L %·OJHOHUL VW .XUXOXĀX 26%. 2ODØDQ 0DOL *HQHO .XUXO 7RSODQWàVà %LOLP 6DQD\L YH 7HNQRORML %DNDQà 'U )DUXN —]O½ %LOLP 6DQD\L YH 7HNQRORML %DNDQOàØà 0½VWHĀDUà 'U 9H\VHO <D\DQ 6DQD\L %·OJHOHUL *HQHO 0½G½U½ <DĀDU —]W½UN 26%. %DĀNDQà 0HPLĀ .½W½N¨½ 6DYXQPD 6DQD\L 0½VWHĀDUOàØà 0½VWHĀDU <DUGàPFàVà &HODO 6DPL 7½IHN¨L ¨RN VD\àGD 26% EDĀNDQ YH GHOHJHOHULQLQ NDWàOàPà\OD $QNDUDģGD \DSàOGà

o+HGHI

\HQL 26%p

%LOLP 6DQD\L YH 7HNQRORML %DNDQà 'U )DUXN —]O½ 26%ģOHULQ ½UHWLP LVWLKGDP YHUJL\OH LĀLQ PXWIDØàQà ROXĀWXUGXØXQX LIDGH HWWL —]O½ ĥ7½UNL\HģQLQ VDQD\LOHĀPHVL NDONàQPDVà E½\½PHVL KHU DQODPGD G½Q\DQàQ HQ ·QGH JHOHQ ½ONHOHULQGHQ ELUL ROPDVà \ROXQGD VL]OHULQ NDWNàODUàQD LQDQà\RUX] VL]OHUH J½YHQL\RUX] Ħ GHGL

UHWLP 5HIRUP 3DNHWL LOH 26%.ģH ·]HO KXNXN W½]HO NLĀLOLØL YHULOGLØLQL KDWàUODWDQ )DUXN —]O½ ĀXQODUà V·\OHGL ĥ6LFLO DODQ VDQD\L NXUXOXĀODUàQàQ 26%.ģH ½\H ROPDODUàQà ]RUXQOX KDOH JHWLUGLN $\UàFD W½]HO NLĀLOLN ND]DQDQ W½P 26%ģOHULQ 26%.ģH ½\HOLØLQL YH EHOLUOHQHQ DLGDWà ·GHPHOHULQL ]RUXQOX WXWWXN %·\OHFH 26%. ·]HO KXNXN W½]HO NLĀLOLØL RODUDN WDQàPODQPàĀ RUJDQODUà EHOLUOHQPLĀ WHĀNLODW ĀHPDVà YH NDGURODUàQàQ EDNDQOàN RQD\à LOH ROXĀDFDØà ELU ½VW NXUXOXĀ NLPOLØL ND]DQPàĀWàU Ħ

26%.ģ½Q W½P 26%ģOHUOH GL\DORJ L¨LQGH ROPDVàQà YH JHQ¨ JLULĀLPFLOHUH VDKLS ¨àNPDVàQà LVWH\HQ %DNDQ ĥ%DNDQOàØàPà]FD EXJ½QH NDGDU DGHW 2UJDQL]H 6DQD\L %·OJHVLQH VLFLO YHULOHUHN W½]HO NLĀLOLN ND]DQGàUàOPàĀWàU +£OLKD]àUGD .26*(% YHUL WDEDQàQGD PLO\RQ

ELQ .2%ß EXOXQX\RU %X .2%ßģOHULQ ELQL 26%ģOHUGH IDDOL\HW J·VWHUL\RU

KHGHŅPL] \HQL 26% NXUPDN YH W½P 26%ģOHUGHNL LVWLKGDPàQ PLO\RQD XODĀPDVàQà VDØODPDNWàU Ħ ELOJLVLQL YHUGL

26%nOHU FD]LEH PHUNH]L RODFDN

)DUXN —]O½ %DNDQOàØàQ 26%ģOHUH \·QHOLN JHQHO SROLWLNDVàQàQ 26%ģOHULQ PDUND ROXĀWXUDFDN FD]LEH PHUNH]OHUL KDOLQH JHOPHVLQL VDØODPDN ROGXØXQX ELOGLUGL 26%ģOHULQ 7½UNL\Hģ\L LOHUL VDQD\L ½ONHVL KDOLQH JHWLUHFHN HQ ·QHPOL GD\DQDN ROGXØXQX YXUJXOD\DQ %DNDQ —]O½ ĀXQODUà ND\GHWWL ĥ'½Q\D\D ·UQHN RODFDN WHNQRORMLOHUL JHOLĀWLUPH YH ½UHWPH QRNWDVàQGD\à] ßQĀDOODK ·Q½P½]GHNL VHQH L¨LQGH $YUXSDģGD ½UHWLOHQ E½W½Q VDQD\L ½U½QOH- ULQLQ ģ½Q½ ½UHWPLĀ RODFDØà] Ħ .DONàQPD YH \HUOL ½UHWLP NRQXVXQGDNL J·U½ĀOHULQL GH GLOH JHWLUHQ )DUXN —]O½ ĥ$UWàN KHSLPL] ELOL\RUX] NL NDONàQPD \HUOLOHĀPH\OH EDĀODU %HQ E½W½Q VDQD\LFLOHULPL]L ½UHWLFLOHULPL]L YH JLULĀLPFLOHULPL]L 7½UNL\HģQLQ \HUOLOHĀWLUPH ĀHPVL\HVLQLQ DOWàQGD WRSODQPD\D GDYHW HGL\RUXP <½NVHN YH RUWD \½NVHN WHNQRORMLOL GàĀ WLFDUHW D¨àØàPà]à EX ĀHPVL\HQLQ DOWàQGD KHS EHUDEHU NDSDWDFDØà] PLO\DU GRODUOàN VDQD\L LWKDODWàPà]àQ PLO\DU GRODU VHYL\HVLQGHNL NàVPàQà ½ONHPL]GH ½UHWHFHØL] Ħ PHVDMàQà YHUGL

26% LVWLKGDPÜQGD KHGHI EXÁXN PLO\RQ

26%. <·QHWLP .XUXOX %DĀNDQà 0HPLĀ .½W½N¨½ JH¨PLĀ G·QHP IDDOL\HWOHULQL DQODWWà .½W½N¨½ ĥ D\GD E·OJHPL]GHNL LOLPL]GH 6D\àQ %DNDQàPà]àQ 6D\àQ %DNDQ <DUGàPFàPà]àQ YH 6D\àQ *HQHO 0½G½U½P½]½Q NDWàOàPODUà\OD RUJDQL]H VDQD\L E·OJHPL]OH ELU DUD\D JHOGLN %XUDGDNL WRSODQWàODUGD JHOHQ WDOHSOHU EL]LP ¨DOàĀPD DODQODUàPà]D \·Q YHUL\RU Ħ GHGL 26%.ģ½Q WHPHO ¨DOàĀPD DODQODUàQGDQ ELULQLQ GH PHVOHNL YH WHNQLN HØLWLP ROGXØXQD LĀDUHW HGHQ .½W½N¨½ 7½UNL\HģQLQ JHOHFHØLQLQ QLWHOLNOL LQVDQ ND\QDØàQGD ROGXØXQX EHOLUWWL

26%ģOHULQ ½UHWLP YH LVWLKGDPGDNL URO½QH GLNNDW ¨HNHQ 26%. %DĀNDQà ĥ2UJDQL]H 6DQD\L %·OJHOHULPL] ELU PLO\RQ

ELQLQ ½]HULQGH GRØUXGDQ LVWLKGDP VDØOà\RU %X P½WKLĀ ELU UDNDP +HOH GH EX LQVDQODUàQ ½UHWHQ LQVDQODU ROGXØXQX 7½UNL\HģQLQ ½UHWLP J½F½QH GRØUXGDQ NDWNà YHUGLØLQL G½Ā½Q½UVHN GDKD P½WKLĀ ELU WDEOR J·U½U½] Ħ PHVDMàQà YHUGL

0HPLĀ .½W½N¨½ D\UàFD (3'.ģQàQ 6RQ .D\QDN 7HGDULN 7DULIHVLģQLQ G½]HQOHQPHVL LOH LOJLOL X\JXODPDVàQàQ YH %27$ÿģàQ GRØDOJD]GD \DSWàØà G½]HQOHPHOHULQ 26%ģOHUL WHGLUJLQ HWWLØLQL LIDGH HWWL .½W½N¨½ ĥ%X G½]HQOHPHOHU 7½UNL\HģGH VDQD\LGH W½NHWLOHQ HOHNWULØLQ \½]GH ģXQX GRØDOJD]àQ \½]GH ģVLQL NXOODQDQ 26% VDQD\LFLOHULPL]L 26% GàĀàQGDNL VDQD\LFLOHUH J·UH GH]DYDQWDMOà GXUXPD G½Ā½U½\RU Ħ GHGL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.