ECOWAS NEDİR, HANGİ AMAÇLA KURULDU?

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Afr ka’nın batı kıyısında yer alan 15 devlet n b raraya gelerek 1975 yılında N jerya’nın Lagos şehr nde kurduğu Batı Afr ka Devletler Ekonom k Topluluğu (ECOWAS) temelde Avrupa B rl ğ ve benzer bölgesel b rl k örnekler n model alır. Bu kapsamda ECOWAS, bölge ç nde ş b rl ğ n gel şt rmek, bütünleşmey sağlamak, mal ve h zmetler n yanısıra nsanların da serbest dolaşımını sağlamak ve topluluk dışından yapılan thalatta ortak gümrük tar fes uygulanmasını sağlamak g b uygulamalar çer yor. Ayrıca ortak pazar ve ortak para b r m ne sah p b r ekonom k ve s yas b rl k kurmayı amaçlayan ECOWAS, 6,1 m lyon km2’l k b r coğraf alanı ve yaklaşık 300 m lyonluk nüfusu kapsıyor. Bölgede, bölgey lg lend ren s yas ve asker konularda son yıllarda hızlı b r gel şme söz konusu olsa da ekonom k gel ş m paralel şek lde hızlı seyretm yor. Türk ye’n n ECOWAS le Serbest T caret Anlaşması (STA) müzakereler ne başlamasının geçm ş , Türk ye’n n öner s yle 2010 yılı Ocak ayına kadar uzanıyor. Ancak buna rağmen anlaşma 24 Mayıs 2016 tar h nde mzalandı. Türk ye'n n kıtası genel nde b l n rl ğ n ve ş bağlantılarını artırmak açısından DEİK’ n Afr ka bölges stratej s nde ECOWAS'ın rolü büyük önem arz ed yor. Bu bağlamda Batı Afr ka’da olası ş fırsatlarının detaylıca değerlend r lmes ne mkan sağlayan ECOWAS le şb rl ğ anlaşmasının mzalanması, Türk ş dünyası tems lc ler n n Batı

Afr ka'da özell kle altyapı projeler nden daha fazla pay alab lmes açısından önem taşıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.