%¶<¶0(1ñ1 °1&¶6¶ 6$1$<ñ

Özel Ekler - - ANASAYFA -

2018 yılı Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dr. Faruk Özlü, “Büyümenin öncülüğünü yine sanayi sektörü yapmaktadır.” dedi.

T½UNL\H ßVWDWLVWLN (QVWLW½V½ 7ß. ÿXEDW YHULOHULQH J·UH VDQD\L ½UHWLPL ELU ·QFHNL \àOàQ D\Qà D\àQD J·UH \½]GH DUWWà ÿX EDW D\àQGD PDGHQFLOLN YH WDĀRFDN¨à OàØà VHNW·U½ HQGHNVL ELU ·QFHNL \àOàQ D\Qà D\àQD J·UH \½]GH LPDODW VDQD\L VHNW·U½ HQGHNVL \½]GH YH HOHNWULN JD] EXKDU YH LNOLPOHQGLUPH ½UHWLPL YH GDØàWàPà VHNW·U½ HQGHNVL \½]GH DUWàĀ J·VWHUGL

6DQD\LQLQ DOW VHNW·UOHUL LQFHOHQGLØLQ GH \àOà ÿXEDW D\àQGD PDGHQFL OLN YH WDĀRFDN¨àOàØà VHNW·U½ HQGHNVL ELU ·QFHNL D\D J·UH \½]GH LPDODW VDQD\L VHNW·U½ HQGHNVL \½]GH YH HOHNWULN JD] EXKDU YH LNOLPOHQGLUPH ½UHWLPL YH GDØàWàPà VHNW·U½ HQGHNVL LVH \½]GH D]DOGà

%LOLP 6DQD\L YH 7HNQRORML %DND Qà 'U )DUXN —]O½ ÿXEDW D\à VDQD\L ½UHWLP HQGHNVL GHØHUOHQGLUPHVLQGH

\àOà E½\½PH SHUIRUPDQVàQà KD WàUODWWà —]O½ ĀXQODUà ND\GHWWL ĥ*H¨ WLØLPL] \àO 7½UNL\H * ½ONHOHUL DUDVàQGD HQ Kà]Oà E½\½\HQ ½ONH ROXU NHQ 2(&' ½ONHOHUL DUDVàQGD LVH HQ Kà]Oà E½\½\HQ LNLQFL ½ONH ROPXĀWXU $¨àNODQDQ VDQD\L ½UHWLPL UDNDPOD Uà 7½UNL\HģQLQ EX E½\½PH LYPHVLQL

\àOàQD GD WDĀàGàØàQà J·VWHUPHN WHGLU %½\½PHQLQ ·QF½O½Ø½Q½ \LQH VDQD\L VHNW·U½ \DSPDNWDGàU Ħ

\àOà 0DUW D\àQGD 7½UNL\HģQLQ W½P ]DPDQODUàQ HQ ID]OD LKUDFDWàQà JHU¨HNOHĀWLUGLØLQH GHØLQHQ —]O½ VD QD\L ½U½QOHULQLQ LKUDFDW L¨LQGHNL SD \àQD GLNNDW ¨HNWL %DNDQ —]O½ ĥ7½U NL\H VDQD\LVLQGH \DSàVDO G·Q½Ā½P½ JHU¨HNOHĀWLUPHN ½UHWLPL YH NDWPD GHØHUL DUWàUPDN DPDFà\OD YHUGLØLPL] WHĀYLNOHU \DWàUàP RUWDPàQà L\LOHĀWLU PHN L¨LQ DWWàØàPà] DGàPODU YH VDQD \LFLPL]LQ ŅQDQVPDQD HULĀLPLQL DUWàU PDN ½]HUH EDĀODWWàØàPà] X\JXODPDODU

\àOàQGD GD VDQD\LPL]LQ Kà] NHV PHGHQ \ROXQD GHYDP HGHFHØLQL J·V WHUPHNWHGLU Ħ GHGL

<DWàUàP PDOODUà ½UHWLPLQGHNL DUWàĀD GLNNDWL ¨HNHQ —]O½ ģGH \DWà UàPODUàQ E½\½PH\H GDKD ID]OD NDWNà YHUHFHØLQL YXUJXODGà )DUXN —]O½ ĥ6HYLQGLULFL ELU JHOLĀPH GH ½ONHPL]LQ DUWàN GDKD \½NVHN WHNQRORMLOL ½U½QOHU ½UHWPH HØLOLPLQGH ROPDVàGàU $¨àNOD QDQ ĀXEDW D\à UDNDPODUàQGD HQ \½N VHN ½UHWLP DUWàĀàQà \½NVHN WHNQRORMLOL ½U½QOHU JHU¨HNOHĀWLUPLĀWLU Ħ GHØHUOHQ GLUPHVLQL \DSWà

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.