$6(/6$1 WÜEEL FLKD]D WHFUÖEH DNWDUDFDN

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile ASELSAN, Sağlık Biyoteknolojisi alanında iş birliği yapacak.

SDØOàN %DNDQOàØà 0½VWHĀDUà 3URI 'U (\½S *½P½Ā $6(/6$1 *HQHO 0½ G½U½ 'U )DLN (NHQ YH 76(% %DĀNDQà 3URI 'U )DKUHWWLQ .HOHĀWHPXUģXQ LP]D NR\GXØX SURWRNROOH LON DGàP DWàOGà 6DYXQPD VDQD\LLQLQ KHU ]DPDQ WàS WHN QRORMLVLQLQ JHOLĀPHVLQH àĀàN WXWWXØXQX YH KDOL KD]àUGD NXOODQàODQ ELU¨RN FLKD]àQ VDYXQPD VDQD\L WDUDIàQGDQ JHOLĀWLULOGLØLQL YXUJXOD\DQ 3URI 'U (\½S *½P½Ā ĥ3UR WRNRO ¨HU¨HYHVLQGH $VHOVDQģàQ ·]HOOLNOH WàEEL FLKD]ODU YH ODERUDWXYDU NLWOHUL EDĀWD ROPDN ½]HUH VDKLS ROGXØX WHFU½EHOHU LOH 76(%ģLQ $U *H ¨DOàĀPDODUà ELUOHĀWLULOH FHN 7àEEL FLKD] YH VDØOàN DODQàQGD NXO ODQàODQ PDO]HPHOHULQ \HUOLOHĀWLULOPHVL YH 7½UNL\HģGH ½UHWLOPHVL NRQXVXQGD LĀ ELU OLØL \DSàODFDN +D\àUOà ROPDVàQà WHPHQQL HGL\RUXP Ħ GHGL

6DØOàN DODQàQD RGDNODQGàNODUàQà V·\OH\HQ $VHOVDQ *HQHO 0½G½U½ 'U )DLN (NHQ LVH VDYXQPD VDQD\LLQGH ROXĀWXUGXØXPX] WHNQRORMLN ELULNLPL ½ONHPL]LQ LKWL\D¨ GX\GXØX DODQODUGD NXOODQPDN ½]HUH \R ØXQ ELU ¨DOàĀPD L¨LQGH ROGXNODUàQà ELOGLU GL (NHQ ĥ6DØOàN %DNDQOàØàPà] EL]H \RO J·VWHUGL EXQXQ ELU ·UQHØLQL EX SURWRNROOH RUWD\D NR\PXĀ EXOXQX\RUX] 6DØOàN DOD QàQGD LKWL\D¨ODUD \·QHOLN ¨·]½POHU ½UHW PHN L¨LQ ¨DOàĀDFDØà]Ħ D¨àNODPDVàQà \DSWà 76(% %DĀNDQà 3URI 'U )DKUHWWLQ .H OHĀWHPXU $6(/6$1ģàQ WHFU½EHOHULQGHQ ID\GDODQDFDN ROPDNWDQ GX\GXNODUà PHP QXQL\HWL GLOH JHWLUGL %DĀNDQ .HOHĀWHPXU ĥ$6(/6$1ģàQ WHFU½EHOHUL YH DOW \DSàVàQ GDQ ID\GDODQPDN L¨LQ WRSODQWàODU \DSWàN YH EX QRNWD\D JHOGLN 6DØOàN %L\RWHNQR ORMLVL DODQàQGD ½ONHQLQ DFLO LKWL\D¨ GX\GX ØX DODQODUGD LĀELUOLØL \DSDFDØà] ONHPL] L¨LQ KD\àUOà ROVXQ Ħ J·U½Ā½Q½ SD\ODĀWà

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.