'¶1<$ '(9/(5ñ '°5'¶1&¶ .(= %$ì.(177(

Özel Ekler - - ANASAYFA -

T½UNL\HģGH VHNW·U½Q½Q HQ ·QHPOL XOXVODUDUDVà HWNLQOLNOHULQGHQ ELUL RODQ YH LONOHUH LP]D DWDQ ,&''$ģGD JHUL VD\àP EDĀODGà 660 KLPD\HOHULQGH YH 267ß0 6DYXQPD YH +DYDFàOàN .½ PHOHQPHVL 'HUQHØL 266$ RUJDQL]DW·U O½Ø½QGH EX \àO G·UG½QF½V½ G½]HQOHQHFHN RODQ HWNLQOLN (NLP GH +DFHWWHSH QLYHUVLWHVL %H\WHSH .RQJUH YH .½OW½U 0HUNH]L QGH JHU¨HNOHĀWLULOHFHN

oñOJL\L IÜUVDWD ÁHYLUHFHNp

(WNLQOLØL EDVàQ WRSODQWàVàQGD NRQXĀDQ 660 0½VWHĀDU <DUGàPFàVà &HODO 6DPL 7½IHN¨L $QNDUDģQàQ VDYXQPD YH KDYD FàOàNWD 7½UNL\HģQLQ PHUNH]L NRQXPXQGD ROGXØXQX EHOLUWWL <½NVHN NDWPD GHØHU ½UHWHQ .2%ßģOHULQ JHOLĀWLULOPHVLQH YHU GLNOHUL ·QHPL DQODWDQ 7½IHN¨L ĥ%X NDS VDPGD VDQD\LOHĀPH IDDOL\HWOHULPL]H KHU ]DPDQNLQGHQ GDKD ID]OD ·QHP YHUL\RUX] 3URMHOHULPL]GH VDQD\L NDWàOàPàQà DUWàUPDN ½]HUH VHNW·UH YHUPLĀ ROGXØXPX] ·QHP VDØODQDQ WHĀYLN YH GHVWHNOHUOH VL]OHU DGà QD J½]HO YH YHULPOL JHOLĀPHOHUH G·Q½ĀW½ U½OG½Ø½Q½ J·UPHNWHQ JXUXU GX\X\RUX] Ħ GHGL

*H¨PLĀ HWNLQOLNOHULQ EDĀDUàVàQGDQ V·] HGHQ &HODO 6DPL 7½IHN¨L ,&''$ SURJ UDPàQàQ SURIHV\RQHO ELU NRRUGLQDV\RQOD \HUHO YH XOXVODUDUDVà WHGDULN¨L YH ½UHWLFL OHU L¨LQ LĀ RGDNOà ELU SODWIRUP ROXĀWXUDQ YH D\Qà ]DPDQGD JHOHFHN LĀ ELUOLNOHUL L¨LQ IàU VDWODU VXQGXØXQX ND\GHWWL ĥ(WNLQOLN 7½UN VDYXQPD VHNW·U½QGH E½ \½N IDUN \DUDWDFDNWàU Ħ PHVDMàQà YHUHQ 7½IHN¨L 6HNW·UGH \HU DODQ KHU ELU SD\ GDĀàPà]àQ EX RUJDQL]DV\RQD NDWàOàPàQàQ ·QHP DU] HWWLØLQL EHOLUWHUHN ĥ%X RUJDQL ]DV\RQ LOH W½P J·]OHULQ ½]HULQH ¨HYULOGLØL 7½UN VDYXQPD YH KDYDFàOàN ŅUPDODUàQàQ EX LOJL\L IàUVDWD ¨HYLUHUHN RUJDQL]DV\RQGD ROXĀDFDN VLQHUML\OH PDNVLPXP ID\GD VDØ ODQDFDØàQD LQDQà\RUXP Ħ

o660nQLQ SROLWLNDODUÜ EL]LP LÁLQ ELU PRGHOp

267ß0 <·QHWLP .XUXOX %DĀNDQà 2U KDQ $\GàQ 266$ģQàQ NXUXFXOXØXQX YH KDPLOLØLQL \DSPDNWDQ GX\GXNODUà PHP QXQL\HWL GLOH JHWLUGL 6HNW·UGH 660ģQLQ SROLWLNDODUàQD GLNNDW ¨HNHQ $\GàQ ĥ6D YXQPD 6DQD\LL 0½VWHĀDUOàØàPà]àQ VDQD\L OHĀPH SROLWLNDODUà YH VWUDWHMLOHUL EL]LP L¨LQ ¨RN Nà\PHWOL YH ¨RN GHØHUOL 6DQD\LOHĀPH SROLWLNDODUà D\Qà ]DPDQGD EL]LP L¨LQ ELU PRGHO %X DQODPGD EL] N½PHOHQPH\L EX QXQ ½]HULQH NXUJXODGàN 6DGHFH EX DODQGD GHØLO ½ONHPL]LQ LKWL\D¨ GX\GXØX YH .2 %ßģOHULPL]LQ LĀ ELUOLØL J½¨ ELUOLØL \DSDUDN

ģLQ GHØLO \DSWàØà ELU PRGHO Ħ GHGL

,&&'$ģLQ .2%ßģOHU L¨LQ ·QHPLQH GLNNDW ¨HNHQ $\GàQ ĥ'½Q\DGDNL E½W½Q WHGDULN ¨LOHULQ E½W½Q R\XQFXODUàQ $QNDUDģ\D JH OLS .2%ßģOHULPL]OH LĀOHWPHOHULPL]OH LĀ ELUOLØL \DSPDODUà ¨RN FLGGL ELU ĀH\ EXQX ¨RN ·QHPVL\RUX] 'HVWHN RODQ YH VSRQVRU RODQ NXUXP YH NXUXOXĀODUàPà]D EDNDQOàN ODUàPà]D YH 6DYXQPD 6DQD\LL 0½VWHĀDUOà ØàPà]D ¨RN WHĀHNN½U HGL\RUX] Ħ D¨àNODPD VàQà \DSWà

o.2%ñnOHUH Ð]JÖYHQ JHWLUL\RUp

266$ <·QHWLP .XUXOX %DĀNDQà 0LWKDW (UWXØ ,&''$ LOH .2%ßģOHULQ $àUEXV %RHàQJ 5ROOV 5R\FH 6àNRUVN\ 7KDOHV YH /HRQDUGR JLEL VHNW·U½Q ·QGH JHOHQ XOXVOD UDUDVà ŅUPDODUà LOH EXOXĀWXØXQD LĀDUHW HWWL (WNLQOLØLQ ŅUPDODUàQ E½\½PHVLQH YH LV WLKGDP DUWàĀàQD GD NDWNà VDØODGàØàQD LĀD UHW HGHQ (UWXØ ĥ,&''$ JLEL XOXVODUDUDVà RUJDQL]DV\RQODU .2%ß OHULPL]LQ NXUXP VDOODĀPDVàQD YH UHNDEHW J½¨OHULQL DUWàUPD ODUàQD GD NDWNàGD EXOXQPDNWDGàU 8OXVODUD UDVà ŅUPDODUOD ELU DUD\D JHOPHN RQODUOD LĀ RUWDNOàNODUà \DSPDN .2%ßģOHUH ·]J½YHQ JHWLUPHNWHGLU <XUW GàĀàQGD ¨RN E½\½N LĀ LPNDQODUà EXOXQPDNWDGàU 266$ .2 %ßģOHULPL]LQ EX IàUVDWODUà \DNDOD\DELOPHVL L¨LQ W½P J½F½\OH ¨DOàĀPDNWDGàU Ħ GHGL 6DYXQPD YH KDYDFàOàN VHNW·UOHULQGH \HU OLOLN SD\àQàQ \½]GH ģOHUGHQ \½]GH

ģOHUH NDGDU \½NVHOGLØLQL KDWàUODWDQ (UWXØ ĀXQODUà V·\OHGL ĥ$QD \½NOHQLFL ŅUPDODUàPà] LOH NXUXODQ LĀ LOLĀNLOHUL YH LĀ ELUOLNOHULQLQ .2%ßģOHULPL]LQ E½\½PHVL QH ·QHPOL NDWNàODU VDØODGàØà ELU JHU¨HNWLU %X V½UH¨WH VDYXQPD YH KDYDFàOàN VDQD\L LQGH \HU DODQ DOW \½NOHQLFL .2%ßģOHULPL ]LQ JHOLĀWLUGLNOHUL NDELOL\HWOHU VD\HVLQGH .2%ß OHULPL] ½U½Q NDOLWHVLQL DUWàUPàĀ ½UHWLOHQ ½U½QOHU XOXVODUDUDVà VWDQGDUWODUD X\JXQ KDOH JHOPLĀWLU

266$ RODUDN EL]OHUGH

.2%ßģOHULPL]LQ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.