“İhracatçılar olarak çok çalışmalıyız”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

TİM Başkanı İsma l Gülle, ABD le l şk lerdek ger l m, t caret savaşları ve İran ambargosu dolayısıyla ş dünyasında ted rg nl k olduğunu bel rterek, “Bu konuda hracatçılar olarak b zler de görev almaya hazırız” ded . Gülle, T caret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı TİM ve B rl kler İst şare Toplantısı'ndak konuşmasında, yen yönet m olarak lk st şare toplantılarını düzenled kler n söyled .

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birlikler İstişare Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleşti. TİM Başkanı İsmail Gülle, konuşmasında toplantının misyonunu "TİM'i çok daha katılımcı, daha proaktif bir yapıya kavuşturmak" şeklinde açıkladı. Toplantıya konuk olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle iki önemli bakanlığın Ticaret Bakanlığı çatısında birleştiğini hatırlatarak, böylece iç ve dış ticarete yönelik politikaları, stratejileri ve çözümleri daha etkin hayata geçirebileceklerini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını açıkladığını anımsatan Pekcan, söz konusu planın içinde ihracatla ilgili 21 eylem planı olduğunu aktardı. Bakan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dış ticareti basitleştirici eylemlerimiz var. Gümrükleme işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması, ihracat evraklarında sadeleştirilmeye gidilmesi, evrakların daha çok elektronik ortama taşınması, devlet desteklerinin sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi, tek bir yerde toplanması, ulaşılabilir ve anlaşabilir olması, günümüz ihtiyaçlarına göre de revize edilmesi var. Eximbank'ın finansal araçlarla donatılması, müşteri sayısının artırılması ve Eximbank'ın KOBİ payının arttırılması. Bunun dışında dört hedef pazara yönelik ülke stratejileri yaptık. Bu ülkelere uygun yöresel, talep odaklı çalışacağız. Bunlarla ilgili 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz."

"F rmaların performans kr terler ne de bakacağız"

Bakan Pekcan, yurt dışı fuarlara desteklerinin devam edeceğine dikkati çekerek, fuar düzenlenen ülkeyle ilgili şirketlere teknik ve lojistik destek verileceğini ancak fuarların amaç ve sonuç odaklı olması gerektiğini dile getirdi. Yeni nesil serbest ihtisas bölgelerinin kurulacağını bildiren Pekcan, hizmet ihracatını ve teknoloji odaklı projelerin ihracatını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Pekcan, "E-ticaretin ve e-ihracatın arttırılması yönünde çalışmalarımız var. Buralarda da Türk malı imajının korunması için özellikle piyasa denetim ve ürün denetimini aktif ve daha fonksiyonel çalışması için yeniden yapılandırmamız söz konusu. İhracatçılarımıza ürün denetiminden geçen ürünler için destek vereceğiz . Tüm bu çalışmalarımızda TİM'i çok önemli bir çalışma ortağı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 163,3 milyar dolara ulaştığını anımsatan Pekcan, yıl sonu ihracat hedefinin 170 milyar doları aşmak olduğunu ifade etti. Bakan Pekcan, hedef odaklı desteklerine devam edeceklerini ancak firmaların performans kriterlerine de bakacaklarını aktardı. 160 firmaya marka desteği verdiklerini hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti: “Burada da bir puantaj koymamız lazım. Yani çok iyi performans gösteren ile hiç performans göstermeyen arasında bir ayrım yapmamız la- Pamuk thalatında B tk Karant na Belges le lg l sıkıntılar yaşandığını bel rten TİM Başkan Vek l Zek Kıvanç, “Pamuk thal etmem z gerek yor. ‘B tk artığı var’ gerekçes yle mahrece ade kararı ver l yor. B tk artığının olmaması gerektğ söylenyor ama bu teknk olarak mümkün değ l. Bu konunun b r an önce Tarım ve Orman Bakanlığı le çözüme kavuşturulması gerek yor” ded . Ex mbank’ın 200 m lyon dolara kadar kred desteğ olduğu söylenmes ne karşın 75 m lyon doların üzer nde tem nat talep ed ld ğ n vurgulayan Kıvanç, daha önce tamamına KGF garant s ver ld ğ n hatırlatarak düzenlemen n esk hal ne gelmes n sted . zım. O firmalarımız yerine başka firmalarımız öne çıkacak, onları destekleyeceğiz. Ama bu dönemde sizden büyük ricam; teknoloji ihracatını arttırıcı politika önerileri geliştirerek önümüze gelmeniz. Teknoloji ihracatını arttırıcı yönde attığınız her adımı destekleyeceğiz ve önerilerinize açık olacağız." Bakan Pekcan, hedeflerinin kısa sürede 120 bin ihracatçıyla, yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Gülle: Türk ye, daha hızlı ve etk n yönet m s stem ne kavuştu"

TİM Başkanı Gülle, Cumhurbaşkanlığı TİM Başkan Vek l İbrah m Pektaş, Gümrük B rl ğ ’n n güncellenmes konusunun önem ne şaret ederek Avrupa B rl ğ ’n n korunma önlemler ne l şk n g r ş mlerde bulunulmasında fayda bulunduğunu d le get rd . Türk ye’n n 2 m lyon ton çel k hracatı bulunduğunu hatırlatan Pektaş, tecrübel hracatçılara tem natsız kred kullandırılması öner s nde bulundu. Ex mbank’ın özsermaye sıkıntısı bulunduğunu savunan Pektaş, bu konuda hükümet n çözüm üretmes gerekt ğ n kaydett . Devam eden serbest t caret anlaşmalarına da değ nen Pektaş, bu anlaşmalarda çel k sektörü ç n 10 yıllık geç ş dönem öngörülmes gerekt ğ n kaydett . öngörülmes . Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin daha hızlı ve etkin çalışacak yeni bir yönetim sistemine kavuştuğunu belirterek, sandığa yansıyan iradenin 2023 hedeflerine giden yolda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu önemli görevi verdiğini ifade etti. Yeni dönemde ihracatçıların önünü artık daha rahat görebildiğini dile getiren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz belli; ihracatı artıracağız, ihracatla büyüyeceğiz, sorunlarımızı ihracatla aşacağız. Bildiğiniz gibi hepimiz bu makama hizmet için geldik. Bu hizmetlerde sizlerin deste- Toplantıda görüşler n paylaşan TİM Sektörler Konsey üyes Sal h Zek Poyraz hammadde ürünler ne korumaların tüm sektörlerde öneml b r sorun teşk l ett ğ n bel rterek, “İkl mlend rme sektöründen örnek verecek olursam, saclarda koruma var ama thalatı yapılırsa mamul eşyada verg 0. Radyatörde çel kte borularda durum aynı. Bunlar sanay y durma noktasına get ren uygulamalar” ded . Verg ades n n satış f yatı üzer nden alınamadığını vurgulayan Poyraz, “Özell kle gümrük tarafında geçm şte kıymet araştırmalarının gereks z olduğu kanaat ne varılmıştı. Ş md bunlarla başedem yoruz. Hızlı b r şek lde kaldırılmasını talep ed yoruz” ded . ği çok önemli, Bakanlığımızın bizlere sunduğu olanaklar çok kıymetli. Bugün hem sizi dinleyeceğiz hem de ihracata ilişkin sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlatacağız”

TİM Başkanı İsmail Gülle, öncelikli beklentilerini ise şöyle sıraladı: “Devlet desteklerinde bir sadeleşme ihtiyacı söz konusu. Atıl olan desteklerin kaldırılması, kalanların kullanımının artırılması ve kolaylaştırılması öncelikli beklentilerimiz arasında. Ayrıca Eximbank'ın daha etkin finansman destekleri sunabilmesi için sermaye artışı ve krediye ulaşımın basitleştirilmesini talep ediyoruz.” TİM Yönet m Kurulu Muhas p Üyes Mustafa Şenocak da toplantıda söz alarak Özel Tüket m Verg s (ÖTV) sorununa d kkat çekt . Yarı mamul ürünler n thalatında ÖTV ödend ğ n bel rten Şenocak, bu nedenle hracatçının üret m mal yetler n n yükseld ğ n kaydett . Şenocak, şu görüşler d le get rd : “Özel fatura, hem var hem yok. Ya var olmalı, ya yok olmalı. Bell yerlerde sayılmıyor.” Elektron k t carette de bazı sıkıntıların yaşandığına şaret eden Şenocak, özell kle loj st k mal yetler n n yüksek olduğunu ve Ç n le rekabette zorlandıklarını vurguladı. Şenocak, takl tle mücadelen n de öneml b r sorun olarak önler nde durduğunu hatırlattı. TİM Sektörler Kurulu Üyes Mustafa Gültepe de k nc büyük sektör olan tems lc s olduğu Hazırg y m ve Konfeks yonun 14 m lyar dolar net hracat gerçekleşt rd ğ n ve Kg başına f yatının 20 dolar olduğunu söyled . “Dünyanın beş nc en büyük tedar kç s y z” d yen Gültepe, hracatın yüzde 70’ n Avrupa B rl ğ ’ne gerçekleşt rd kler n bel rterek “AB b z m ç n çok öneml . İkl lşkler çok öneml” ded. İngltere’nn hazırg y m ve konfeks yon sektörünün üçüncü büyük pazarı olduğunu hatırlatan Gültepe, Brex t sonrası bu ülke le serbest t caret anlaşması yapılmasının büyük önem arzett ğ n vurguladı.

ZEKİ KIVANÇ TİM Başkan Vek l ve Sektörler Konsey Üyes İBRAHİM PEKTAŞ TİM Başkan Vek l ve Sektörler Konsey Üyes SALİH ZEKİ POYRAZ TİM Başkan Vek l ve Sektörler Konsey Üyes

MUSTAFA ŞENOCAK TİM Yön. Kur. Muh. Üyes ve Sektörler Konsey Üyes MUSTAFA GÜLTEPE TİM Sektörler Konsey Üyes Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.