İhracatın büyümeye etk s artıyor OECD Ülkeler Büyüme Oranları

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türk ye ekonom s hracatın katkısıyla büyümeye devam ed yor. Türk ye İstat st k Kurumu (TÜİK), yılın k nc çeyreğ ne l şk n büyüme ver ler n açıkladı. TÜİK' n resm nternet s tes nden duyurulan ver lere göre, Türk ye ekonom s bu yılın k nc çeyreğ nde yüzde 5,2 büyüdü. TÜİK 2018 yılı lk çeyrekte daha önce yüzde 7,4 olarak açıkladığı büyümey yüzde 7,3'e rev ze ederken, 2017 yılına a t çeyrekl k ver ler de rev ze ett . Buna göre daha 2017 lk çeyrek büyümes yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e, k nc çeyrek yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e, üçüncü çeyrek yüzde 11,3'ten yüzde 11,5'e rev ze ed ld . TÜİK' n açıklamasına göre; Yıllık b lançolara ve gel r tablolarına dayalı olarak üret m yöntem ne göre hesaplanan bağımsız yıllık gayr saf yurt ç hasıla (GSYH), z nc rlenm ş hac m endeks yle 2017 yılında b r öncek yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üret m yöntem ne göre car f yatlarla GSYH, 2017 yılında b r öncek yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 tr lyon 106 m lyar 537 m lyon TL oldu. Gayr saf yurt ç hasılada en yüksek payı 2017 yılında yüzde 17,6 le malat sanay aldı. İmalatı, yüzde 11,9 le toptan ve perakende t caret; motorlu kara taşıtlarının ve motos kletler n onarımı ve yüzde 8,6 le nşaat sektörü zled . Yıllık gayr saf yurt ç hasılada en düşük pay hanehalklarının şverenler olarak faal yetler ç n gerçekleşt .

K ş başına GSYH 2017 yılında car f yatlarla 38 b n 680 TL, ABD doları c ns nden 10 b n 602 dolar oldu.

Üret m yöntem yle Gayr saf Yurt ç Hasıla tahm n , 2018 yılının k nc çeyreğ nde car f yatlarla yüzde 20,4 artarak 884 m lyar 4 m lyon 260 b n TL oldu.

H zmetler sektörünün katma değer yüzde 8 yükseld

Gayr saf Yurt ç Hasılayı oluşturan faal yetler ncelend ğ nde, 2018 yılının k nc çeyreğ nde b r öncek yılın aynı çeyreğ ne göre z nc rlenm ş hac m endeks olarak; tarım sektörü toplam katma değer yüzde 1,5 azalırken, sanay sektörü yüzde 4,3 ve nşaat sektörü yüzde 0,8 arttı. T caret, ulaştırma, konaklama ve y yecek h zmet faal yetler n n toplamından oluşan h zmetler sektörünün katma değer se yüzde 8 arttı. Takv m etk s nden arındırılmış GSYH z nc rlenm ş hac m endeks , 2018 yılı k nc çeyreğ nde b r öncek yılın aynı çeyreğ ne göre yüzde 5,5 arttı. Mevs m ve takv m etk ler nden arındırılmış GSYH z nc rlenm ş hac m endeks , b r öncek çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.

Hanehalkı n ha tüket m harcamaları yüzde 6,3 arttı

Yerleş k hanehalklarının ve hanehalkına h zmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam n ha tüket m harcamaları, 2018 yılının k nc çeyreğ nde b r öncek yılın aynı çeyreğ ne göre z nc rleme hac m endeks olarak yüzde 6,3 arttı. Devlet n n ha tüket m harcamaları yüzde 7,2 gayr saf sab t sermaye oluşumu yüzde 3,9 arttı.

Yatırımların artmış olması ve tur zm sektöründek vmelenme sayes nde

Türk ye İhracatçılar Mecl s Başkanı İsma l Gülle, 2018 yılı 2’nc çeyrekte açıklanan yüzde 5,2'l k büyüme ver s n değerlend rd . Net dış t caret n büyümeye 1 puanlık poz t f katkı sağladığını bel rten Gülle şunları söyled :

“Türk ye ekonom s 2018 yılının k nc çeyreğ nde büyüme temposuna devam ederek yüzde 5,2 büyüme kaydett . İk nc çeyrekte yatırımların atmış olması ve tur zm sektöründek vmelenme sayes nde, net hracatın büyümeye katkısı bekled ğ m z g b poz t f yönlü 1 puan oldu. İhracatın döneml k GSYH çer s ndek payı se yüzde 22,5 oldu.

Avrupa'nın devler n ger de bıraktık

OECD ortalamasının yüzde 2,5 olduğu k nc çeyrekte, yüzde 5,2'l k büyüme ver s le ülkem z Avrupa'da ver s açıklanan ülkeler arasında en çok büyüyen ekonom oldu. Y ne bu çeyrekte Almanya, Fransa, İtalya ve İng ltere g b büyük ekonom lerden daha hızlı büyüdük. 19 üyel Euro Bölges ve 28 üyel AB aynı oranda artışla, sadece yüzde 2,2 büyüme kaydett . Yüzde 5,2'l k büyüme le Türk ye, 2018 k nc çeyrekte Avrupa ülkeler arasında en y büyüme performansı gösteren ekonom oldu.”

Türk ye'n n geçen yıl olduğu g b 2018'de de dünya ekonom ler nden poz t f anlamda ayrışmaya devam ett ğ n vurgulayan Gülle, değerlend rmeler ne şu şek lde devam ett : “Dünyanın en büyük ekonom ler n barındıran G7 çer s nde, büyüme ver s açıklanan 6 ülke arasındak en yüksek büyümey kaydeden ülkem z, 5,2'l k büyüme le yüzde 0,1 büyüyen Brez lya, yüzde 1,6 büyüyen Meks ka ve yüzde 3,4 büyüyen Avustralya g b yükselen ekonom ler n üzer nde yer aldı.”

Yatırımların GSYH çer s ndek payına da değ nen Gülle, “Öneml b r husus da yatırımlardak artışın yüzde 3,9 olması. Uluslararası derecelend rme kuruluşları son dönemde Türk ye'n n büyüme beklent ler n düşürmüşlerd . Ancak açıklanan ver ler ışığında hracat performansımızın 2018 yılını da başarı le kapatacağını ve büyümem ze poz t f katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yılsonunda 170 m lyar doların üzer nde b r hracat rakamına ulaşarak, yen b r rekor daha kıracağız” ded .

Mal ve h zmet hracatımız büyümeye devam ed yor

2018 yılında küresel t carette yaşanan ger l me rağmen Türk ye'n n mal hracatının büyümeye devam ett ğ n fade eden TİM Başkanı, “Mal ve h zmet hracatımız 2018 k nc çeyreğ nde yüzde 4,5 arttı. İhracat odaklı büyüme stratej s ne daha fazla odaklanarak Türk ye'n n daha hızlı büyümes ç n çalışıyoruz. İhracatımızı artırmak, dış t caret açığını ve car açığı azaltmak ç n hracat stratej m z katma-değer, novasyon ve Ar-Ge üzer ne kurmaya devam ed yoruz. H zmet İhracatı konusunda da potans yel m z arttırmayı hedefl yoruz. Yen ekonom model le hracat stratej m z n etk ler n 2019 yılı ortalarında görmeye başlayacağız. Hükümet m z tarafından bu temeller sağlamlaştırmak ç n ver len destekler le b rl kte, tüm kaynaklarımızı katma-değerl üret me yönelterek artık car fazla vereb len b r ekonom olmayı hedefl yoruz. Mal ve h zmet hracatındak artış temposu le b rl kte Türk ye ç ft kanatlı büyümeye devam edecekt r” şekl nde konuştu.

Sayfa çer kler Türk ye İhracatçılar Mecl s tarafından hazırlanmıştır

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.