AK Parti Siyaset Akademisi'nde sýnav heyecaný baþladý

Ak Parti Manavgat Ýlçe Teþkilatý tarafýndan 9 Nisan'da baþlayan, yaklaþýk 200 kiþinin katýldýðý Siyaset Akademisi'nde sýnav heyecaný baþladý.

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Genç siyasetçilerin yetiþmesinin hedeflendiði Ak Parti Siyaset Akademisi'nin 8 hafta süren eðitimlerinde ülkemizle ilgili güncel iç ve dýþ meseleleri; belediye baþkanlarý, parti yöneticileri ve öðretim üyeleri tarafýndan aktarýlýrken, kiþisel geliþim derslerine de yer verildi.

18 yaþýndan büyük herkesin katýldýðý Siyaset Akademisi eðitimi 29 Eylül'de yapýlacak olan sýnavla tamamlanacak. Sýnavda 50 ve üzeri puan alan kursiyerlere sertifika verilecek. Sýnavlar Ak Parti Genel Merkezinin görevlendireceði bir yetkili ve ilçe Ar-Ge Baþkanlýðý iþbirliðiyle yapýlacak.

Manavgat Ak Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve Ar - Ge Baþkaný Alparslan Avcý, sýnava derslerin en az yüzde 70'inde yer alanlarýn katýlacaðýný ifade ederek, Siyaset Akademisi'nin katýlýmcýlarýn ileriki siyaset hayatýnda bir adým önde olmasýný saðlayacaðýný ve önlerinin açýlmasýnda pozitif etki saðlayacaðýný belirtti.

Ak Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve Ar - Ge Baþkaný Alparslan Avcý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.