Bozkýrda günler

Akdeniz Haber - - Gündem -

Bir akþam indi Bozkýrýma Yumuþak, esmerce Ýçimde ýlýk bir þey Dudaklarýmda yanýk Bozkýr havasý

Hece hece Daðlarda bakýr renkli güneþin tekeri Bir Bozkýr camiinde okunan ezan

Stepin akþam hüznü Kerpiç duvarlar arasýnda

Dinlediðim zaman Genzime doldurduðum keven dumaný Alevler arasýnda dinlediðim sýðýrtmaçlar

Hey Bozkýr gecesi Göklere çakýlmýþ sahipsiz yýldýzlar

Þýrýl þýrýl bir su rüyasýnda Kuraklýðýnca uyuyan Bozkýrlar... Tuncer Karamustafaoðlu (Varlýk-1953)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.