Türkiye'deki toplam istihdamýn yüzde 5'i turizm sektöründe

Akdeniz Haber - - Turizm -

2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda, konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarýnda çalýþanlarýn sayýsý, ülke genelinden % 4,9 pay alýrken, bu seviye 2012'de % 5 dolayýna yükseldi. Türkiye'de 15,2 milyon olan kayýtlý/sigortalý çalýþan sayýsýnýn % 5,4'ünü de konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri oluþturuyor. 10,3 milyon olan kayýtsýz çalýþan sayýsýnýn da % 4,4'ü turizm sektöründe bulunuyor. 50 BÝN KÝÞÝ ARTIÞ VAR Türkiye genelinde çalýþan sayýsý 676 bin kiþi artarken konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarýnda çalýþanlarýn sayýsý da 49 bin kiþi artýþ gösterdi. Böylece sektör Haziran ayý itibariyle saðlanan bu artýðýn % 10'undan fazlasýný üretmiþ oldu. Konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarýnda, geçen yýlýn Haziran ayýnda, 1 milyon 230 bin kiþi olan çalýþan sayýsý bu yýlýn ayný döneminde 1 milyon 279 bin kiþiye yükseldi. SÝGORTALI ÇALIÞAN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDÝYOR Öte yandan 2011'in Haziran ayýnda 732 bin kayýtlý/sigortalý çalýþan sayýsý var iken bu yýl 822 bin kiþi kayýtlý gösterildi. Kayýtdýþý çalýþanlarýn sayýsý ise 498 binden 457 bin dolayýna indi. AKTOB'DAN ÝSTÝHDAM VE EÐÝTÝME KATKI Turizmin saðladýðý istihdam artýþýnýn önemine dikkat çeken AKTOB Baþkaný Sururi Çorabatýr, "AKTOB olarak, BAKA'nýn desteði ile gerçekleþtirmekte olduðu

muz Akdeniz Turizminin geliþtirilmesi Projesi ile kurum olarak Turizm Eðitim Merkezi'mizi yakýnda açýyoruz. Bu da ülke istihdamýnýn artýrýlmasýnda ve varolan personelin kalifiye edilmesinde son derece önemli bir iþlev gösterecektir" dedi. Çorabatýr sözlerine þöyle devam etti: "Son verilerin gösterdiði gibi turizm sektörü, Ýstihdam artýþýnýn % 10'undan fazlasýný üretmektedir. AKTOB olarak açacaðýmýz Turizm Eðitim Merkezi ile bu katkýmýzý daha da yukarý çekmeye devam edeceðiz. Projemiz ayný zamanda, Antalya, Burdur ve Isparta illerimizin de tanýtýmýný içeriy

or."

AKTOB Baþkaný Sururi Çorabatýr

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.