Manavgat'ta güvenli internet projesi semineri

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Kaymakamlýðý, Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüðü ile Türk Telekom tarafýndan Güvenli Ýnternet Projesi'yle ilgili seminerler düzenlenecek Ýlk seminer yarýn saat 15:30'da Kütüphane Konferans Salonu'nda okullarýn rehberlik öðretmenleriyle müdür yada müdür yardýmcýlarý için düzenlenecek.

MANAVGAT Kaymakamlýðý, Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüðü ile Türk Telekom tarafýndan Güvenli Ýnternet Projesi'yle ilgili seminerler düzenlenecek Ýlk seminer yarýn saat 15:30'da Kütüphane Konferans Salonu'nda okullarýn rehberlik öðretmenleriyle müdür yada müdür yardýmcýlarý için düzenlenecek Son yýllarda giderek artan bilgisayar ve internet kullanýmý konusunda yaþanana tehlikeleri ortadan kaldýrmak özellikle çocuklarý internetin getireceði tehditlerden uzak tutmak amacýyla Güvenli Ýnternet Projesi baþlatýldý. Manavgat Kaymakamlýðý, Ýlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüðü ve Türk Telekom tarafýndan güvenli internet projesi kapsamýnda seminerler verilecek. Ýlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek olan seminerler her ay yapýlacak. Türk Telekom Müþteri Ýliþkileri Yöneticisi Bünyamin Ay'ýn vereceði seminerler Salý günleri gerçekleþtirilecek. Muhtarlar, odalar, kamu kurumlarý gibi farklý guruplara verilecek olan seminerlerde güvenli internet kullanýmý anlatýlacak Proje hakkýnda bilgi veren Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, bilgisayara ve internetin artýk hayatýmýzda deðiþmez bir biçimde yer aldýðýný belirterek; "21 Yüzyýl insanýn en büyük vazgeçilmezlerinden birisi de teknoloji kullanýmýdýr. Özellikle gençlerimiz teknolojinin bütün yeniliklerini kullanmaktadýrlar. Teknolojik yeniliklerin hýzla yaygýnlaþmasýnda bilgisayar kullanýmý önemli bir ötmendir. Ama bu teknolojiyi ne kadar güvenli ve yerinde kullanmaktayýz? Bu büyük bir sorun olarak karþýmýzda durmaktadýr" dedi. Son dönemde internetin sadece bilgisayarlara baðlý deðil mobil olarak ta kullanýldýðýný ve cep telefonlarýndan her türlü internet sitesinin rahatlýkla takip edilebildiðini belirten Kaymakam Bulgurlu; "Teknoloji verimli kullanýlýrsa gerçekten insanlýk için büyük bir kolaylýktýr. Yalnýz amacýndan saptýðý anda insanlýðýn en büyük yýkýmý olmaya adaydýr. Günümüzde insanlýðýn en büyük hazinesi hiç kuþkusuz kendisine ait kullanabileceði zamanýn olmasýdýr. Bizler bu en büyük hazinemizi yayarlý iþler için kullandýðýmýz sürece bu zaman gerçekten bizim hazinemizdir. Ama tersi olmaya baþladýðý andan itibaren bizim karanlýðýmýz olacaktýr. Ýnsanlarýn en büyük hazinelerini verimli ve yararlý kullanmalarýna katkýda bulunmak için teknolojiyi iyi kullanmalarý gerekmektedir" diye konuþtu. Birçok insanýn bilgisayarsýz ve internetsiz bir yaþamý düþünemediðini kaydeden Bulgurlu hazýrladýklarý projeyle teknolojinin doðru ve güvenli kullanýmýyla kullanýcýlarý bilgilendireceklerini ifade ederek sözlerini þöyle sürdürdü: "Böylesine önemli bir olguyu gerçekten ne kadar güvenli kullanmaktayýz? Bilgisayar teknolojisinin en büyük baðýmlýlýðý olan internet kullanýmýný gerçekten bilmekte miyiz? Ýnternet kullanýmý hangi yaþlarda ne kadar sürelerle gerekli? Bilgisayar ile internet bir gereksinim mi? Bir lüks mü? Yoksa hizmetlerimiz için sadece bir araç mý? Bilgisayar ile internet baðýmlýlýðý bir hastalýk mý yoksa sadece bir alýþkanlýk mý? Bilgisayar ve interneti ne kadar güvenli kullanmaktayýz? Bu ve benzeri sorularý arttýrmak bizim elimizde. Ama gerçekten bütün yaþantýmýza giren interneti gerçekten ne kadar güvenli kullanmaktayýz? Hangi yaþ guruplarýnýn bilgisayar ve internet kullanýmýna izin vereceðiz. Ya da hangi sürelerle izin vereceðiz? Bizim en büyük sermayemiz olan zamanýmýzý ve çocuklarýmýzý bu internet baðýmlýlýðýndan nasýl koruyacaðýz? Gibi sorularýn karþýlýklarýný bulmak, gerçekten internet karsýnda zaman geçiren çocuklarýmýzýn, gençlerimizin hatta çalýþan kesimin nasýl bir tehlike ile karþý, karþýya olduðunun tespitini yapýp çözüm yollarý bulmak isteyenlere yollar göstermek için bu proje hazýrlanmýþtýr"

Emir Osman Bulgurlu

Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.