Realty World Kanuni Gayrimenkul faaliyete geçti

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Her geçen gün büyüyen Manavgat'ta dünyanýn çeþitli ülkelerinde faaliyet gösteren Realty World gayrimenkul þirketi yeni bir ofis daha açtý. Daha önce Remax'ta çalýþan Murat Baþ'ýn iþletmeciliðini yaptýðý Kanuni Gayrimenkul'ün açýlýþýna Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen ve çok sayýda seçkin davetli katýldý.

Realty World Gayrimenkul açýlýþýnda konuþan Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, geliþen Manavgat'ýn ihtiyaçlarýn her gün daha da artýðýný ve çeþitlendiðini kaydederek; "Bu þekilde açýlan iþletmeler hem ilçemizin çehresini deðiþtiriyorlar hemde ilçenin geliþimine katký saðlýyorlar" dedi. Bu süreçte herkese görev düþtüðünü belirten Baþkan Sözen; "Manavgat'a yakýþýr iþyerlerinin açýlmasý þu andaki açýlan iþyerimiz gibi. Kente yakýþan, modern kurumsallaþmayý ön planda tutabilen bu tarz þýk iþyerlerinin açýlmasý Manavgat'ýmýzýn geliþimine de katký koyuyor. Ben bu baðlamda; sizler adýna ve kendi adýma bu iþyerini Manavgata kazandýran Manavgat ticaret hayatýna kazandýran ve katký koyacak olan deðerli dostlarýmýza teþekkür ederim" dedi. Baþkan Þükrü Sözen ve Kanuni Gayrimenkul'ün sahibi Murat Baþ açýlýþ kurdelasýný birlikte kesti. Açýlýþta konuklara klasik müzik dinletisi sunulurken, Manavgat'ýn böyle bir emlak ofisine ihtiyacý olduðu konusunda fikir birliðine varýldý.

GAYRÝMENKUL SEKTÖRÜNE YENÝ BÝR

ANLAYIÞ Realty World Kanuni Gayrimenkul firmasýnýn sahibi Murat Baþ, gazeteciler eyaptýðý açýkalamda, hedeflerinin Manavgat'ta emlakçýlýk sektörüne yeni bir anlayýþ, yeni bir traz olan kurumsallýðý getirmek" olduðunu kaydetti. Daha önce 6 yýl yabancý kökenli bir emlak ofisinde çalýþtýðýný hatýrlatan Baþ; "6 yýlýn sonunda edindiðimiz tecrübeyi de kendi ofisimizi açýp, Manavgat halkýna burada kurumsal bir çatý altýnda samimi ve güvenilir bir hizmet sunmak. Amacýmýz bu" diye konuþtu. Realty World Kanuni Gayrimenkul'un þu anda 5 kiþiyle faaliyetlerini yürüttüðünü ancak önüzümdeki günlerde bu sayýyý 12'ye çýkaracaklarýný belirten Murat Baþ; "Bizim elimizdeki tüm gayrimenkuller bir ekspertiz deðerlendirmesinden geçer daha sonra bu satýlabilirlik olaný nedir satýcý içinde uygunsa müþterilerimize sunulur. Yani alan aldýðýný bilir satan sattýðýný bilir" dedi Realty World'ün 1973 yýlýnda ABD'de kurulduðunu söyleyen Baþ, "Realty World bugün dünyanýn 100 ülkesinde faaliyet gösteren 1973 uluslararasý bir þirkettir. Türkiye'de þu an itibariyle 175 ofisi vardýr. Antalya'da 12 ofisi 2 tanesi Manavgat'ta, 2 alanyada 6 ofiside Antalya merkezdedir. Buda burada bize güç veriyor" dedi.

Murat Baþ

Þükrü Sözen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.