Evlilik Okulu seminerleri baþladý

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Kaymakamlýðý, Halk Eðitimi Merkezi ve Manavgat Özel Sema Koleji ile birlikte düzenlediði Evlilik Okulu Projesi (EVOP) seminerleri büyük bir heyecan içerisinde baþladý.

Manavgat Kaymakamlýðý'nýn Halk Eðitimi Merkezi ve Sema Koleji ile birlikte düzenlediði Evlilik Okulu Projesi (EVOP) seminerleri baþladý. Aile danýþmaný Arif Özutku tarafýndan verilen Seminerler Halk Eðitimi Merkezi Hizmet binasýnda düzenleniyor. Seminerlerin amacýnýn Eþler arasýndaki iletiþimi artýrma ve problem çözme yeteneðinin kazandýrýlmasý, Mutlu ve huzurlu bir aile yapýsý oluþturma, Çocuk eðitiminde karþýlaþýlan prob- lemlere çözüm yollarý gösterme, Ýnsanlarda var olan kaygý düzeyini azaltarak stresin önüne geçme ve aile içi þiddetin önüne geçme olarak açýklayan Özutku; "Aile ile yapýlan çalýþmalarýn o milletin sýhhatiyle doðrudan alakasý vardýr. Aile içi çatýþmalar sadece aile fertlerini mutsuz etmekle kalmaz ayný zamanda milletimizin gözbebeði olan bu kýymetli neslin yetiþmesine de mani olur. Yapýlacak bu projeyle bir milleti oluþturan bütün ünitelere saðlýktan, adalet teþkilatýmýza kadar doðrudan fayda saðlayacaðýmýz kanaatindeyim" diye konuþtu. Evlilik okulu semineri yarýn sona erecek. Seminerlerin her ay düzenli olarak tekrar edilmesi planlanýyor

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.