Sayýn Sadýk Badak'a Açýk Mektup..

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

21 Eylül 2012 tarihinde kentimize gelerek sivil toplum örgütleri ile belde belediye baþkanlarýnýn da katýlýmý ile bir toplantý yaptýnýz. Ak Parti ilçe teþkilatýnca düzenlendiðini öðrendiðim toplantýda geleceðe yönelik Manavgat'ýn kaderini deðiþtireceðini iddia ettiðiniz projeleri açýklarken dikkatimizi çeken en önemli konu Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'in toplantýya davet edilmeyiþi idi. Katýlýmcýlarýn aktardýðýna göre Manavgat'ýn kaderini deðiþtireceðini iddia ettiðiniz projenin Alanya'yý uçuracaðý vede il olma konusunda Manavgat'tan bir adým daha öne çýkacaðýdýr. Manavgat Belediyesi hangi siyasi partiye mensup olur ise olsun fark etmez Manavgat halkýnýn sesi, kulaðý ve gözü konumunda görev yapmakta. Halkýna hizmet ederken siyasi parti ayýrýmýna gitmemeye özen göstermektedir. Bu toplantýya belde belediyelerinden CHP'li Oymapýnar ile yine CHP'li Kýzýlot Belediyeleri, davet edilirken Manavgat Belediye Baþkanlýðýnýn davet edilmeyiþi gerçek anlamda siyasi ayýrýmcýlýktýr. Bunun adýna unutkanlýk denemez. Manavgat'ý ilgilendiren her projede mutlak ama mutlak Manavgat Belediyesi'nin görüþleri alýnmalýdýr. Alýnmak zorundadýr. Halkýn geleceðini ilgilendiren her projenin gerçek sahibi Manavgat Halkýdýr. Manavgat halkýný temsil edende Manavgat belediyesidir. Projenin gerçek anlamda güzel yada çirkin olduðu konusunda hiçbir þekilde eleþtirmek istemiyorum. Olayýn o boyutlarýna da girmek niyetinde deðilim. Manavgat Belediyesi bugün CHP'lidir yarýn bir baþka partili olabilir. Veyahut yine CHP'li olarak hizmete devam edebilir. Bu konuda söz sahibi Manavgat Halkýdýr. Manavgat halkýný yok saymak.. Manavgat halkýný temsil eden Manavgat belediyesini toplantýya davet ederek görüþlerini almamak gerçek anlamda düþündürücüdür. Kaldý ki Ak Parti önümüzdeki yýl yapýlmasý muhtemel yerel seçimlerde Manavgat belediyesini, alacaðýný çok büyük iddialarla gündeme getirmektedir. Bu çalýþma þekli ile yani Manavgat halkýný temsil eden belediyeyi çok önemli toplantýya davet etmeyerek mi yerel seçimlerde Ak Parti baþarýlý olacaktýr. Ve de seçimleri kazanacaktýr çok merak ediyorum. Manavgat mücavir alanlarý içinde yer alan Ak Parti tarafýndan meclise getirilecek olan Büyükþehir Belediye yasasýnda belde belediyeleri, kapandýktan sonra ilçe belediyelerinin bölgesindeki hakimiyeti göz önüne getirildiðinde geleceðin mega projesinde görüþü alýnmalýydý diye düþünmekteyim. Benimle birlikte Manavgat haklýda ayný düþünceleri taþýmaktadýr. Konu ile ilgili bir açýklama yapacaðýnýzý umut ediyorum Sayýn Milletvekilim. Gazeteciliðin dýþýnda Manavgat'ta yaþayan bir seçmen olarak bu konuda fikir sahibi olmamýz en doðal hakkýmýzdýr. Sizden gelecek açýklamaya göre de Manavgat kamuoyuna gereken bilgileri sunacaðýmý bilmenizi isterim. Ýyi çalýþmalar dileði ile saygýlar sunarým. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.