Tiger Woods Belek'te otel fiyatlarýný iki katýna çýkardý

Akdeniz Haber - - Turizm -

THY

sponsorluðunda 9-12 Ekim'de Antalya Belek'te düzenlenecek Dünya Golf Þampiyonasý, turizm sektöründe beklentileri artýrdý. Beklentilerin yüksek olmasýnýn en önemli nedeni ise turnuvaya dünyanýn en ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'un katýlacak olmasý. Golf sektörü ve turizmciler, Woods'un ülkemize gelmesiyle birlikte Türkiye'nin 40 bin zengin golfçünün rotasýna girmesini bekliyor. Ortalama bir turistin üç katý harcama yapan golfçülerin turizm gelirlerine önemli bir katký saðlamasý söz konusu. Türkiye Golf Federasyonu Baþkaný Ahmet Aðaoðlu, Belek'e geçen yýl ortalama 130 bin golf turistinin geldiðini Woods ile yapýlacak tanýtýmla 2014'te bu sayýnýn 170 bine çýkmasýný beklediklerini söyledi. Aðaoðlu, "Tiger Woods'un gelmesi Türkiye'nin tanýtýmý açýsýndan çok önemli. Çünkü Woods 2003'ten beri kýta Avrupasý'na gelmiyor. 7 yýl önce 10 milyon dolar da versek getiremezdik. Þampiyona 19 saat yapýlacak naklen yayýnla 400 milyon eve ulaþacak. Bu da tanýtýmýn ne kadar büyük olduðunu gösteriyor" diye konuþtu. FÝYATLAR ÝKÝ KATINA ÇIKTI 5 bini yabancý, 1000'i yerli olmak üzere toplam 6 bin kiþinin izleyeceði þampiyona bölgedeki 52 otelin doluluðunu yüzde 100'e çýkardý. Aðaoðlu, bu nedenle izleyicilerin bir kýsmýnýn yakýn bölgelerdeki otellere yöneldiðini, bazý otellerde ise fiyatlarýn ikiye kat- ladýðýný açýkladý. Þampiyona, golfçüler kadar turizmcileri de heyecanlandýrdý. Lykia World Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Silahtaroðlu, Türkiye'nin uzun zamandan bu yana golf gibi yüksek gelir býrakan alternatif turizm alanlarýna yaptýðý yatýrýmýn geri dönüþünü alacaðýný kaydetti. "Golf camiasýnýn gözü Belek'te olacak. Bu da tanýtým açýsýndan büyük önem taþýyor. Biz de Lykia Links Golf sahasýnda golfçülerin istediði saatte gelip oynamasý ve sahalarýmýzý görmesi için alanlar tahsis ettik" diye konuþan Silahtaroðlu, ayný dönemde Ýngiliz, Alman ve Fransýzlar'ýn sonbahar tatillerinin baþlamasý nedeniyle doluluklarýn arttýðýný söyledi. WOODS'U DUYAN REZERVASYON

YAPTIRDI Belek Turizm Yatýrýmcýlarý Birliði (BETUYAB) Baþkaný Cemil Uðurlu ise turnuvanýn sektöre büyük kazanýmlar saðladýðýný söyledi. Uðurlu, "Geçtiðimiz yýl 585 bin civarýnda golf oyun satýþý yapýldý. Bu yýl oran yüzde 10-15 civarýnda düþtü. Tiger Woods'un da katýlacaðý golf turnuvasý 400 milyon evde izlenecek. Dolayýsýyla yüzde 10'luk kaybýn daha üstünde kazanca dönüþeceðini düþünüyorum" dedi. Uðurlu, otellerdeki doluluk oranlarýnýn þampiyona döneminde yükseldiðini hatýrlatarak, "Woods'un adý duyuldukça talepler de ayný oranda arttý" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.