‘Yatak arzýný artýrmayý deðil mevcut yataklarý doldurabilmeyi amaçlýyoruz'

Akdeniz Haber - - Gundem -

AKP Antalya Milletvekili Sadýk Badak, geçtiðimiz günlerde Manavgat'ýn doðusu ile Alanya'nýn batýsý arasýndaki D400 Karayolu'nu birkaç kilometre kuzeye alarak yeni bir turizm kenti oluþturulabileceðini açýklamýþtý. Badak, yaptýðý açýklamada projenin detaylarý hakkýnda bilgi verdi. RAKÝP DEÐÝL DESTEKLEYÝCÝ "Bu projeyi Alanya ve Side'ye rakip olarak görmüyoruz; destekleyici olarak görüyoruz. Antalya, dünyada en fazla turist alan 3'üncü þehir haline geldi. Bu noktaya gelmek iyi bir þey ama bunu sürdürebilmek de önemli. Karayollarý ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý nezdinde ön çalýþmalar yapýldý. Bu projenin hayata geçebileceði görüldü. Alanya'da sektör temsilcilerinin görüþlerini aldýk. Manavgat'ýn deniz tarafý ve Alanya'nýn batý tarafý için kalýcý sürdürülebilir bir proje olduðuna inanýyoruz. Burada 70 kilometrekarelik alan ortaya çýkýyor. Bunun bir kýsmý Manavgat sýnýrlarýnda ve burada 9 kadar köy bulunuyor. Diðer alanlar Alanya Kaymakamlýðý sýnýrlarý içerisinde kalýyor.

BELEK'E KARDEÞ PROJE Bu çalýþma Belek'e kardeþ olarak düþünülmeli. Golf turizmi ve diðer sporlar ekim ile nisan ve mayýs aylarý arasýnda daha çok tercih ediliyor. Biz bölgenin golf temelli fakat sadece buna baðlý kalmasýný da doðru bulmuyoruz. Açýk alanda yapýlabilen bütün sporlarý kapsamalý; binicilik, atçýlýk, atletizm, yürüyüþ, su sporlarý ve diðer sporlar. 20 senedir Alanya'da düzenlenen Triatlon yarýþlarý vardýr. Triatlon'un Dekatlon ile desteklenmek suretiyle, yeni bir güç kazanabileceðini düþünüyoruz. Kýsacasý spor turizmine ev sahipliði yapabileceðini düþündüðümüz bir alanýn, meydana getirilmesidir bu çalýþmalar."

YATAKLARI DOLDURABÝLMEYÝ AMAÇLIYORUZ "Bu çalýþma turizmdeki yatak arzýný artýrmak amacýyla deðil, mevcut yataklarýn doluluðunu artýrmak amacýyla yapýlýyor. AntalyaNevþehir-KonyaKayseri arasýndaki 520 km'lik hýzlý tren hattý

pro- jesine bu proje de destek verecektir. Muratpaþa ve Aksu gibi yörelerde konaklayan turistlerin buraya gidiþ geliþi kolaylaþacak." TURÝZM ALANI

OLMASINI ÝSTEYECEÐÝZ "Proje, düþünce aþamasýndan etüt aþamasýna geçti. Biz Antalya milletvekilleri olarak Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan önce D400 karayolunun öngörüldüðü þekilde kuzeye alýnmasý için bir proje çalýþmasý baþlatýlmasýný isteyeceðiz. Buna baðlý olarak Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn burayý turizm alaný ilân etmesini talep edeceðiz. Yatýrým tutarý proje tamamlandýktan sonra ortaya çýkacak bir unsur ancak sadece yolun maliyeti 35-40 km'lik yen, bir yol yapýlmasý gerekiyor. 200 milyon TL gibi bir rakam sadece yol için çýkabilir diye tahmin ediyorum." ADI SPOR TURÝZMÝ BÖLGESÝ OLABÝLÝR "Belek 25-30 yýlda bu hale geldi. Bu projede, orada yapýlmýþ bir hata varsa bunun yapýlmayacaðýný öngörerek altyapý çalýþmalarý yapýlmalý ve üstyapýnýn da 15-20 yýl içerisinde tamamlanarak, yüzde yüz bitmiþ bir hale geleceðini düþünebiliriz. Bu bölgeye "Spor Turizmi Bölgesi" ya da buna benzer bir isim verilmesi bana yanlýþ gelmiyor."

Antalya Milletvekil Sadýk Badak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.