Chp'den Kaymakam Bulgurlu'ya tepki

Akdeniz Haber - - Gundem -

Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'nun yaptýðý çalýþmalarda iktidar partisini kayýrdýðýný iddia etti. CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk düzenlediði basýn toplantýsýnda Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu'yu eleþtirdi. Kaymakamlarýn iktidardaki siyasi partilerin memuru deðil devletin ilçedeki mülki amirleri olduðunu kaydeden Bulgurlu; "Son dönemlerde bazý duyumlarýmýz ve yaþadýklarýmýz ile Manavgat Kaymakamý sanki AKP'nin üyesi ,üyeden öte partinin bir militaný gibi davranýþlar gösterdiðini üzülerek izlemekteyiz" dedi. Kaymakam Bulgurlu'nun iktidar partili milletvekili ve yöneticileri ile beraber esnaf gezisine katýldýðýný iddia eden Öztürk; "Bu kiþi acaba parti militaný yönü ile mi yoksa bizim bilmediðimiz baþka bir görev ile mi bu gezilere katýlýyor.Þunu biliyoruz kaymakamlar siyasi partilerin alan çalýþmalarýna katýlamaz" diye konuþtu. Ahmet Öztürk Kaymakam Bulgurlu'yu þu sözlerle eleþtirdi: "Sayýn kaymakam okullarýn açýldýðý gün Ýmam Hatip Lisesine getirilen yabancý öðrencilere "Yaþasýn Tayip Erdoðan" sloganý attýrýlýrken bunlarý susturacaðýnýz yerde bir de gülümsemeniz bir kaymakam davranýþý deðil. Okullarda siyasetin yapýlamayacaðýný bir kaymakamýn bilmesi gerekmez mi?.Gereði ise bunu yapanlara veya yaptýranlara yasal iþlem yapmaktýr.Buradan soruyoruz bu olumsuzluða bir iþlem yaptýnýz mý? Bu ülke için canlarý pahasýna kendilerini ortaya koyan gazilerimizin kurduðu çadýrlarý yýktýrýrken vicdanýnýz hiç mi sýzlamadý? Üstüne üstlük bu gazilere hakaret etme cesaretini size kim verdi? Bu gaziler Atatürkçüyüz dedikleri için mi her yönetici gaziye para cezasý yazdýnýz? Ulusal ve dini bayramlarýn halk ile bayramlaþma saatlerini siz AKP'nin saatleri ile çakýþmasýn diye mi deðiþtirdiniz? Ayrýca bürokratlar ayakta dikilirken kendi çocuðunuzu koltuklara oturturken vicdanýnýz hiç mi sýzlamadý? Siz nasýl bir kaymakamsýnýz ki cenazelere AKP yöneticileri ile katýlmaktasýnýz. Yoksa bilmeyenlere bakýn ben AKP ile beraberim mesajýný mý vermek istiyorsunuz. Buradan size soruyoruz AKP ilçe baþkanýnýn Gündoðmuþ Güneycik Köyüne giderken devletin makam arabasýnda ne iþi var? Buradan size sormak istiyoruz. Ulusal bayramlarý halktan gizli yasak savar gibi kutlanmasýndan biz CHP ve Manavgatlýlar olarak çok

rahat- sýzýz. Acaba siz bu kutlamalardan rahat mýsýnýz? Her öðretim yýlý baþýnda eðitim öðretim iþ kolunda kurulu olan sendikalar ile yapýlan toplantýlar iþinize gelmediði için mi iptal ettiniz? Sendikalar sizin gibi düþünmeyen yöneticilere baský yaptýðýnýzý, maaþla ödüllendirmelerde yapýlan haksýzlýklarý dile getirir diye mi bu toplantýyý iptal ettiniz? Manavgat Belediyesinin düzenlediði etkinliklere katýlmazken AKP'li belediyelerin ve MATAB'ýn düzenlediði etkinliklerde hep sizi ön sýralarda görmekteyiz. Acaba bunun böyle olmasý gerektiðini size dayatanlar mý var? Sayýn kaymakam þunu bilin Manavgat'ta huzur herkese tarafsýz davranmak ile olur. Eðer siz taraf olur iseniz bu güzelim Manavgat'ta huzur kaçar. Bu huzursuzluktan baþta siz rahatsýz olursunuz. Acaba taraf olmayan bertaraf olur zihniyetinden hareket ederek mi tarafsýnýz Siz taraf olur iseniz biz de taraf oluruz. Þunu bilin ki attýðýnýz her adýmý takip edeceðiz. Siz tarafsýz olana

dek"

Ahmet Öztürk

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.