6 Aylýk Çocuklarda Kekemelik Riski

Akdeniz Haber - - Gundem -

KORKU, kaygý ve heyecan kekemeliðe neden olabiliyor. Genetik faktörler kekemelikte etkili olsa da çekingenlik ve yetersizlik hissi ise kekemeliði pekiþtiriyor. Okula baþlayan 66 aylýk çocuklarda yetersizlik hissiyle gelen korku ve kaygýya baðlý kekemeliðin ortaya çýkabileceði belirtiliyor. Yeni 4+4+4 eðitim modeliyle bu yýl 72 aylýk öðrencilerle birlikte 66 aylýk olanlar da okulla tanýþtý. Bugünlerde ise okula, sýnýfýna ve arkadaþlarýna alýþma dönemini geçiriyorlar. Okula baþlayan 66 aylýk çocuklarda yetersizlik hissiyle gelen korku ve kaygýya baðlý kekemeliðin ortaya çýkabileceðini belirten, Uzman Psikolog Leyla Arslan, kekemeliðe karþý önemli uyarýlarda bulunuyor. Korku, kaygý ve heyecanýn kekemeliðe neden olduðunu ifade eden Leyla Arslan, çekingenlik ve yetersizlik hissinin kekemeliði pekiþtirdiðine dikkat çekiyor. Kekemeliðin, konuþmanýn akýcýlýðýnda bir aksama, duraksama, söyleyeceðinde kararsýz kalma, uzatma, kelimeleri hece hece tekrarlanmasý þeklinde kendini göstereceðini belirten Arslan, genetik olsa da sonradan da kekemeliðin ortaya çýkabileceðini söylüyor. Bazý çocuklarda zihinsel geliþimin hýzlý olup konuþmanýn yavaþ, dil, dudak, damak gibi konuþma organlarýnýn birlikte hareket ettirilememesi gerekçesiyle de kekemeliðin ortaya çýkabileceðini belirten Arslan, bu durumun çocuklarda 1-2 ay kadar sürebildiðini kaydetti. Arslan paniðin artmasý ve önlemin alýnmamasýyla kekemeliðin kalýcýlaþabileceðini kaydetti. Aile içi ve okulda yaþanabilecek gerginliðin, þiddet, korku, kaygý ve heyecanýn da kekemeliðe neden olabileceðini sözlerine ekleyen Uzm. Psk. Leyla Arslan, kaygý oluþturan her türlü durumda kekemelik riskinin olabilir.

Leylla Arrsllan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.