‘Dilenmekten yorulduk'

Manavgat Belediyespor Baþkaný Mehmet Þenel'den acý bir tespit

Akdeniz Haber - - Front Page -

MATSO Baþkaný Dr. Þükrü Vural'ý ziyaret eden Manavgat Belediyespor Baþkaný Mehmet Þenel, kulübe sabit bir gelir saðlayamadýktan sonra iþin çok zor olduðunu kaydederek; "Kulübe para dilenmekten yorulduk" dedi.

KULÜBE kaynak arayýþlarýný devam ettiren Manavgat Belediyespor yönetim kurulu ziyaretlerini sürdürüyor. Manavgat Belediyespor Baþkan Mehmet Þenel ve yönetim Kurulu üyeleri Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (MATSO) ziyaret etti. MATSO Baþkaný Dr. Þükrü Vural ve yönetim kurulu tarafýndan aðýrlanan Þenel ve

ekibi, kulüp olarak yaþadýklarý sorunlarý ortadan kaldýrmak amacýyla çeþitli giriþimlerde bulunduklarýný kaydetti. Manavgat Belediyespor'un geçen sene 550 bin TL kadar bir harcama yaptýðýný ifade eden Baþkan Þenel bu sene toplam miktarýn 650 bin TL olmasýný beklediklerini söyledi. Manavgat Belediyesi'nin þu anda tek gelir kaynaðýný Pazartesi Pazarý olduðunu belirten Baþkan Þenel; "Pazartesi Pazarý'ndan ayda 2 bin TL gelirimiz var. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, belediye olarak 300-350 bin TL'lik bir yardýmda bulu- nacaklarýný belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu'da sene baþýnda 10 bin TL'lik bir yardýmda bulundu. Ayrýca federasyon 200 kilometreyi geçen mesafelerde kilometre baþýna 1 TL yardým yapýyor ve bin TL'de otel ücreti veriyor" dedi. Bu gelirlerin yetersiz olduðunu belirten Baþkan Þenel, "Geçen Sene Konya'nýn Sarayönü ilçesi'ne gitmiþtik, Nufusu 9 bin 500 olan bir yerin takýmýnýn maddi sorunu yoktu. Ha keza Kumluca Belediyesi toptancý halini gelirlerini takýma vermiþ. Bizimde böyle sabit gelir getiren yerlere ihtiyacýmýz var" dedi. Ziyaretlerinin sebebini takýma gelir saðlamak için 20 Ekim'de düzenleyecekleri yemeðe MATSO Baþkaný, yönetimi ve üyelerinin davet etmek olduðunu belirten Þenel; "MATSO Baþkaný Dr. Þükrü Vural ayný zamanda bizim yönetim kurulu üyemizdir. Yaþadýðýmýz sýkýntýlarý en azýndan kendisi de bizim kadar biliyor" diye konuþ- tu MATSO Baþkaný Dr. Þükrü Vural'da Manavgat gibi bir ilçenin takýma mutlaka sahip çýkmasý gerektiðini ifade ederek; "Bizler daha önceleri spor takýmlarýnýn çeþitli ihtiyaçlarýný gidermek amacýyla odamýzdan kaynak aktarabiliyorduk. Ama Ali Coþkun'un bakanlýk yaptýðý dönemde çýkan bir yasayla bunu yapmamýz imkansýz hale geldi" dedi. Manavgat Belediyespor'un yaþamasý gerektiðini ifade eden Baþkan Vural; Alanya örneðini verdi. Alanya Belediyesi'nin Hamdullah Emin Paþa Üniversitesi konusunda yaptýðý çalýþmalarýn model alýnabileceðini kaydetti. Manavgat sahillerinde bulunan su sporlarý alanlarýnda Belediyespor'a mutlaka destek verilmesi gerektiðini belirten Baþkan Dr. Þükrü Vural; "Manavgat olarak bizim takýmýmýza sahip çýkarak mutlaka düzenli gelir getirici bir imkan saðlamalýyýz" dedi.

Mehmet Þenel

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.