YOLA MI?.. YOLMAYA MI DEVAM?.

Akdeniz Haber - - Front Page - avnigelendost@hotmail.com Avni Gelendost

urmak Yok Yola Devam "diyor AKP.. Gerçekten de dediðini yapýyor.. Hem yoluna devam ediyor. Hem de dar gelirli halký yolmaya devam. Bu nasýl iþtir anlayamadým.. Anlayamadýk gitti. Ülkede ne zaman bütçe açýk verse hemen bir yolunu bulup zam yaðmuru geliyor peþi sýra. Hem de bu zamlarla birlikte ülkede gündemin bir baþka yöne yönlendirilmesi de ustaca hallediliyor. Balyoz davasýnda ceza yaðýyor. Dar gelirlinin tepesine balyoz iniyor. "Durmak Yok Yola Devam".. Pardon yolmaya devam. Üç kuruþ maaþlara zam. Ardýndan beþ kuruþ bütçeye katký amaçlý zam furyasý. Emekli maaþlarýna yýllýk en fazla yüzde altý zam yapýlýrken, akaryakýt ve alkole bir gecede hem de yýlda birkaç kez yüzde 20'lere varan zamlar yapýlýyor. Dalga dalga yaðan zamlardan en çok etkilenen kesim ise her zaman olduðu gibi dar gelirli vatandaþlar oluyor. AKP hükümetinin otomotiv, akaryakýt ve alkollü içeceklerdeki ÖTV ile tapu harcýndaki artýþlarýn ardýndan bugünlerde doðalgaz ve elektriðe de zam yapmasý bekleniyor. Beklenmiyor bütçe açýðýnýn kapatýlmasý için kaçýnýlmaz görünüyor. Olanda haliyle vatandaþa oluyor. Evet; durmak yok yola devam. Pardon yolmaya devam. Yazýk deðimli dar gelirliye. Yazýk deðil mi iþçiye. Memura. Emekliye. Köylüye.. Üç kuruþ verip beþ kuruþ geri almakta neyin nesi.. Tüm bu geliþmelere þimdilerde bir yenileri daha eklenmek üzere zam yaðmuru devam edecek. KDV oranlarý bir puan arttýrýlarak yüzde 18'den yüzde 19'a çýkacak. Saðlýk harcamalarý kýsýtlanacak. Hasta olmaya gör yandý keten helvasý. Hastane kapýlarýnda sürüneceksin. AKP hükümetinin bakanlarýna göre ise tüm bu zamlar zam deðil "enflasyon ayarý".. Sevsinler sizin enflasyon ayarýnýzý. Milletvekili maaþlarýna zam yaparken enflasyon ayarýný neden göz ardý ediyorsunuz?. Olan halka oluyor kimin umurunda. Durmak yok yola devam. Hayýr. Yolmaya devam.. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.