Emniyet'ten MATSO'ya iadei ziyaret

Akdeniz Haber - - Gundem -

MANAVGAT

Ýlçe Emniyet Müdürü görevine atanan Ýsmail Taþkýran, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (MATSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Vural ile görüþtü. MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de bulunduðu iade-i ziyarette, Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Vural, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran'a bir kez daha görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette, Manavgat ve oda çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Vural, "Ýlçemiz sosyal ve ekonomik açýdan dinamik ve hareketli bir yapýya sahiptir. Sahip olduðu bu özellik Ýlçenin asayiþ, emniyet, güvenlik konularýný daha hassas ve duyarlý bir noktaya taþýmaktadýr. Bugüne kadar, bu hareketli yapý içinde Manavgat halký ve Manavgat'a gelen yerli ve yabancý misafirler Ýlçede güvenlik sorunu yaþamadýlar. Can ve mal güvenliði açýsýndan, huzur açýsýndan sýkýntýya düþmediler. Gelinen bu baþarýlý nokta; askerimizin, emniyet teþkilatýmýzýn ortaya koyduðu kararlý ve azimli çalýþmalarýn sonucudur. Her þart ve durumda güvenlik güçlerimiz, emniyet teþkilatýmýz her dönemde ülkesinin birlik ve bütünlüðü, milletinin huzuru ve güvenliði uðruna caný pahasýna da olsa zorluklarla, suçlularla mücadele etmiþtir. Yýlmadan, býkmadan kendine verilen görev ve sorumluluk çerçevesinde, milleti ve devleti için mücadelesini ortaya koymuþtur. Bu mücadelede, vatandaþlarýmýz da hem askerine hem de polisine güvenmiþ ve destek çýkmýþtýr. Bu güven ve destek, sonsuza dek sürecektir. Sivil toplum kuruluþlarý olarak bizler de her zaman askerimizin, polisimizin, devletimizin yanýnda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceðiz. Askeri ve polisi güçlü bir Türkiye, dün olduðu gibi bugün de yarýn da hem içerideki hem de dýþarýdaki düþmanlarý için gücünden korkulan bir ülke olmaya devam edecektir. Oda olarak kurumlar arasý diyaloða açýðýz. Manavgat, hepimizin ortak deðeri. Turizmin de varlýðý ile can ve mal güvenliðinin, asayiþin, huzurun bir kat daha önemli hale geldiði Manavgat'ta askerimizin ve polisimizin varlýðý bizleri rahatlatmaktadýr. Çünkü sadece Türkiye'nin deðil, dünyanýn gözü ve kulaðý Manavgat'ta. Askerime ve polisime yönelik terör saldýrýlarýný kýnýyoruz. Þehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil þifalar diliyoruz" þeklinde konuþtu. Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran da yaptýðý konuþmada, Manavgat'ýn önemli bir þehir olduðunu söyledi. Taþkýran, emniyet teþkilatý olarak Ýlçenin huzuru, güvenliði ve asayiþi için mücadelelerinin ve çalýþmalarýnýn kararlýlýkla devam edeceðini kaydetti. Taþkýran, teþkilat olarak tüm kurumlarýn ve vatandaþlarýn desteklerini de beklediklerini sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.