Çocuðunuz Okul Olgunluðuna Eriþti mi?

Akdeniz Haber - - Gundem -

Bu yýl ilk kez 66 aylýk minikler de okula alýndý. Okul olgunluðunda yaþýn önemli olduðuna dikkat çeken Çaðla Kýnalý ebeveynleri uyarýyor. 4+4+4 yeni eðitim modelinin uygulamaya girmesiyle bu yýl 66 aylýk minikler de okula baþladý. Okula küçük yaþta baþlayan minikler bugünlerde okullarýna, öðretmen ve arkadaþlarýna alýþmaya çalýþýyor.

ONLAR ALIÞADURSUN UZMANLAR ÝSE

UYARIYOR

Eðitimde okul olgunluðunun önemli olduðuna dikkat çeken uzmanlar, okul olgunluðunun kiþilerde farklýlýk gösterdiðini, ilk yýllarda okula karþý geliþtirilen algýnýn tüm akademik yaþantýyý da etkileyebileceðini ifade eden Üsküdar Üniversitesi NPÝstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Klinik Uzman Psikologu Çaðla Kýnalý, Okul olgunluðunu, çocuðun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal geliþimi açýsýndan belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri baþarýlý bir þekilde yerine getirmeye hazýr olmasý olarak tanýmlýyor. Uzm. Psk. Kýnalý, çocuðun tüm geliþim alanlarýnda yaþýtlarýna paralel geliþim sergilediðinden emin olunmasý gerektiðini, okula baþladýðý ilk yýllarýn duygu ve düþüncelerindeki geliþimi fazlasýyla etkilediði için ilk yýllarýn üzerinde önemle durulmasý gereken bir konu olduðunu sözlerine ekledi.

ÇOCUÐUN OKUL OLGUNLUÐUNA GELÝP

GELMEDÝÐÝ ANLAÞILABÝLÝR

Çocuðun okul olgunluðuna eriþmesi için zihinsel geliþimi adýna görsel ve iþitsel algýlama yeteneðinin iyi olmasý, algýladýklarýný belleðinde tutabilmesi, mantýklý düþünebilmesi ve nedensonuç iliþkisi kurabilmesi gerektiðine dikkat çeken Çaðla Kýnalý, çocuðun yeterli kavram bilgisine de sahip olmasý gerektiðini hatýrlattý. Kýnalý sözlerini þöyle sürdürdü: "Okul olgunluðuna eriþen çocukta motor geliþim alanýnda bedenini rahat kullanabilmesi, bedensel koordinasyonunu saðlayabiliyor olmasý, kalemi tutup yazabilecek ince kas geliþimine sahip olmasý beklenmektedir. Okuma yazmaya hazýrlýk için en önemli beceri sayýlan dil geliþiminde yeterli kelime hazinesine sahip olmasý, bir konuþmayý rahatlýkla aktarabilmesi, yönergeleri anlýyor olmasý beklenirken okul olgunluðu olan çocuðun sosyal ve duygusal geliþim baðlamýnda yeterli özgüvene sahip olmasý, anne babasýyla güvenli iliþki kurmuþ olmasý, güvenli ayrýlýðý baþarabiliyor olmasý, sorumluluk alabilmesi, yaþýtlarýyla rahat sosyal iliþkiler kurabilmesi ve kur- duðu iliþkileri saðlýklý sürdürebilmesi ile sosyal problemleri çözebilme yetisine sahip olmasý gerekmektedir. Ayný zamanda çocuðun okula baþlamaya hazýr olduðunu düþünmek çocuðun grup etkinliklerinde sakin bir þekilde oturabildiðinden, yönergeleri dinleyip uygulayabildiðinden, 20- 25 dk. tek basýna bir etkinlikte veya oyunda yoðunlaþmada sýkýntý duymadýðýndan da emin olmak gerekmektedir. Çocuðun temizlik, beslenme, giyinme, dinlenme gibi alanlarda kendi gereksinimlerini karþýlayabilmesi çocuðun okula adapte olabilmesi için gerekli bir kriterdir. Okul öncesi eðitimin son derece yaygýnlaþtýðý günümüzde, eðer çocuðun zihinsel bir problem gibi özel bir sebebi yoksa okul olgunluðuna eriþebilecek düzeye geldiði düþünülmektedir.

BÝREYSEL FARKLILIKLAR OKUL OLGUNLUÐUNU

ETKÝLÝYOR

Ancak bireysel farklýlýklar nedeniyle okul olgunluðuna ulaþma yaþý deðiþebilmektedir. Geliþim basamaklarý her alanda tüm çocuklar için ayný olsa da, bazý çocuklarýn bu basamaklarý týrmanýþý, diðerlerinden daha yavaþ ya da hýzlý olabilmektedir. Okul olgunluðunda zihinsel yetiler bazýnda çocuðun yaþýna uygun öðrenme, dikkat ve idrak seviyesinde olmasý ilk koþuldur ancak zihinsel geliþimi normal ya da normalin üzerindeki bir çocuk bazen duygusal açýdan ebeveynden ayrýlma olgunluðunu göstermekte zorlanabilmektedir. Bu noktada çocuðun duygusal geliþiminin, erken yaþam olaylarýnýn (anne baba ayrýlýðý, kronik bir hastalýk, travmatik bir olay vb.) ele alýnmasý ve çocuðun kendine özgü yaþantýlarý paralelinde deðerlendirmesinin yapýlmasý gerekmektedir. Yaþýtlarýyla iletiþim kurma konusunda sýkýntý duyan, son derece içine kapanýk bir çocuk okulun ilk günlerinde bu anlamda oldukça güçlük yaþayacak belki de sosyal olgunluða eriþtiðinde rahatlýkla üstesinden gelebileceði bu sorunu yaþantýsýnýn ilerleyen yýllarýna genelleyecektir.

Çaðla Kýnalý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.