Þizofreni, hipertansiyon ve obeziteye davetiye çýkarýyor

Akdeniz Haber - - Gundem -

TÜRKÝYE'DE þizofreni hastalarýnda ikinci kuþak antipsikotik ilaç deðiþimi ile ilgili ilk gözlemsel çalýþmaya göre þizofreni, hipertansiyon ve obezite için ciddi bir risk faktörü olarak ortay açýkyýor. Þizofreni hastalarý ile Türkiye'de gerçekleþtirilen ikinci kuþak anti psikotik tedavisini inceleyen ilk gözlemsel çalýþma olan "StarS"a göre þizofreni, obeziteye davetiye çýkarma konusunda ciddi risk faktörü taþýyan hastalýklar arasýnda yer alýyor. Türkiye'de ilk kez, ikinci nesil anti psikotikler (þizofreni tedavisinde kullanýlan yeni nesil ilaçlar) arasýndaki ilaç deðiþimi nedenlerini belirlemek amacýyla gözlemsel bir çalýþma gerçekleþtirildi. Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Öðretim üyesi Prof. Dr. Erdal Iþýk önderliðinde gerçekleþtirilen "Stars" adlý çalýþma hem Türkiye'deki þizofreni hastalarýna dair demografik bulgularý hem de anti psikotik ilaç deðiþimleri ile ilgili klinik verileri içeriyor. Türkiye'deki þizofreni hastalarýnýn yaþ ortalamasý 36 ve hastalarýn yüzde 60'a yakýný erkek. Þizofreni tipi olarak hastalarýn yüzde 54'ünün paranoid þizofren tanýsý aldýðý ve yüzde 33'ünde aile öyküsünün pozitif olduðu belirlenmiþ. Þizofreni hastalarýna taný konulan yaþ ortalamasý 27 ve anti psikotik tedavi altýnda geçen süre ortalama 7 yýl olarak gözlemlenmiþ.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.