Manavgat Belediyesi'nden eðitime destek

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

Manavgat Belediyesi, 2012-2013 Eðitim ve Öðretim yýlý baþlangýcýnda eðitime katký amacýyla tüm ekiplerini seferber etti. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, öðrencilerin daha rahat eðitim kurumlarýna ulaþabilmeleri amacýyla okullarýn içme suyu alt yapýsý, kanalizasyon, asfalt, bahçe düzenlemesi ve kaldýrým gibi alt yapý eksiklerini süratle tamamlarken, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü de okullardaki 200 öðrenciye kýrtasiye yardýmý yapýyor. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri bu yýl yeni eðitim öðretime açýlan Duriye Duran Anadolu Lisesi'nin yolunu açýp asfaltýný döktü. Milli Egemenlik Ýlkokulu bahçesinde asfalt iþlemi tamamlanýrken Kýz Meslek Lisesi'nde kaldýrým ve çevre düzenlemesi yapýldý. Sema Koleji ve Ýmam Hatip Lisesi yurt bahçesi içlerinde ise düzenleme çalýþmalarý süratle bitirildi. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'in talimatýyla alt yapý eksikleri tamamlanan okullarda öðrenciler yeni öðretim yýlýna daha saðlýklý bir þekilde baþladý. Baþkan Sözen, içerisinde 18 kalem kýrtasiye malzemesinin bulunduðu okul çantalarýný da öðrencilere tek tek hediye etti. Baþkan Sözen, yýl içinde eðitime yaptýklarý katkýlarýn devam edeceðini belirtirken, tüm öðrencilere baþarýlar diledi.

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.