Sistem'de özel eðitim

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

Sistem Dershanesi yeni yatýrýmla oluþturduðu VIP eðitimleriyle bu sene Manavgatlý öðrencilerin sýnavlarda baþarýlarýný katlayarak arttýrmayý hedefliyor. Öðrencilerin bire bir eðitim metoduyla daha baþarýlý olmasýnýn hedeflendiði sistemde 1 kiþilik, 2 kiþilik ve 4 kiþilik sýnýflar oluþturuldu Sistem VIP adýyla kurulan yeni modelde ilköðretimden üniversite hazýrlýða kadar bütün öðrencilere eðitim veriliyor. Ýlköðretim öðrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgileri ve Ýngilizce dersleri, lise 9, 10, ve 11'nci sýnýflarda üniversiteye hazýrlýk amacýyla derslere destek, 11'nci sýnýflara YGS hazýrlýk, 12'nci sýnýf ve mezunlara ise alanlarýna göre okul eðitimlerine takviye ve üniversiteye hazýrlýk eðitimi verilen Sistem VIP'te çoklu yayýn desteði, güçlü rehberlik servisi ve eðitim koçlarýnýn nezaretinde birebir özel derslerle etkili eðitim metodu uygulanýyor. BAÞARILAMAYACAK

HÝÇBÝR ÝÞ YOK Kendi içgüdünüzle tanýþabilmek, kendinizi ayrýcalýklý ve özel hissetmek, 'Ýstedikten sonra bu hayatta yapýlamayacak hiçbir þey yok' sloganýyla faaliyete baþlayan Sistem VIP'te öðrenciler sürekli takip edilerek, derslere ve sýnavlara girmeyen öðrencilerin velilerine anýnda bilgi veriliyor. Öðrencilerin dersliklere kartla giriþ ve çýkýþ yaptýðý Sistem VIP'te, öðrencilerin dershaneye ne zaman geldiði dakika dakika takip ediliyor. Öðrencilerin baþarýlarýnýn sürekli ve düzenli olarak rehberlik servisi ve eðitim koçlarý tarafýndan takip edilirken, okullardaki performanslarý da izleniyor. Sürekli yapýlan deneme sýnavlarýnýn her öðrenci için ayrý ayrý deðerlendirildiði Sistem VIP'te, belirli seviyenin altýndaki öðrencilere geriye dönük, üstündeki öðrencilere ise ileriye dönük destek eðitim programý uygulanýyor.

ÖÐRENCÝLERÝN FARKLILIKLARI ÖNEMLÝ Sistem VIP hakkýnda bilgi veren dershane müdürü Mehmet Suntur; "Verilen eðitim, YGS-LYS'ye hazýrlanan bir öðrencinin zamanýný en verimli þekilde kullanarak sýnavda baþarýlý olmasýný saðlamak üzerine kurulmuþtur. Bu anlamda hazýrlanan eðitim programý öðrencilerin yaþlarýný, ihtiyaçlarýný ve bireysel farklýlýklarýný göz önünde bulundurarak son þeklini almýþ ve ayrýcalýklý bir eðitim sisteminin oluþmasýný saðlamýþtýr" dedi. EN ÝYÝ VE KALÝTELÝ YAYINLARLA EÐÝTÝM Sistem VIP'te eðitim veren öðretmen kadrosu alanýnda uzman, öðrenci ve veli iliþkilerinde düzeyli ve paylaþýmcý davranýþ sergileyen profesyonel öðretmenler kaydeden müdür Suntur; "Öðrenciye verilen yayýnlar ise Türkiye'nin en iyi yayýnlarý olarak kabul edilen özgün, isabetli ve kaliteli yayýnlardýr. Yayýnlarda konu anlatýmý, etkinlik, çözümlü örnekler ve bol soru içermektedir. Yýl içinde uygulanan test ve sýnavlar, öðrenciyi doðru þekilde ölçmeyi ve uygun yöntemlerle deðerlendirmeyi amaçlar. Bu test ve sýnavlar sonucunda ortaya çýkan detaylý karne ve konu analizleri, öðrencinin zayýf olduðu konularý tespit etmeye ve eksik bilgileri tamamlamaya yönelik öðrenciyi uygun çalýþmalara yönlendirmeyi saðlar. ÖÐRENCÝ SÜREKLÝ

TAKÝPTE Sistem VIP'te verilen eðitim, akademik danýþmanlýk ve rehberlik hizmeti ile beraber yürütülmektedir. Öðrencinin kiþiliði, yetenekleri, bilgi düzeyi, çalýþma alýþkanlýklarý ve eðitim hayatýndaki hedefleri gibi birçok bilgi, eðitim yýlýnýn baþýnda çeþitli envanter, sýnav ve görüþmeler sonucunda edinilir. Bu veriler doðrultusunda öðrenci ile bir yýl boyunca sürdürülecek çalýþmalarýn temelleri atýlmýþ olur. Yýl boyunca gerçekleþmesi öngörülen tüm çalýþmalar rehber öðretmen ve akademik danýþman tarafýndan devamlý olarak planlanýr ve öðrencinin baþarý grafiði takip edilir" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.