Pazarlýk þartlarý

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

Oslo sürecinin deþifre edilmesi bir bakýmdan iyi oldu. Siyaset "kullanýþlý" bir müzakere zeminini gerektiði an korkmadan devreye sokacaðýný biliyor. Terörün savaþ boyutlarý almasý üzerine Oslo sürecini yeniden iþler hâle getirme isteðini belli eden hükümet derhal karþýlýðýný aldý. Oslo'da yürütülen müzakerelere PKK tarafý olarak katýlan Zübeyir Aydar Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC'ye verdiði demeçte "görüþmelerin yeniden baþlamasý için hazýrýz. Talep gelirse þartsýz masaya otururuz" dedi. Ýktidar sözcülerinin ateþkese duyduklarý ihtiyacý çok açýk belli etmeleri Aydar'ýn yaklaþýmýna kimine göre kibir, kimine göre þýmarma olarak yansýyor. Talep bekleyen PKK, devlete eþit bir statü vehmediyor. Dün de BDP Genel Baþkaný Demirtaþ AKP ile CHP'nin bulunacaðý bir masaya müzakere için oturmaya hazýr olduklarýný açýkladý. CHP bile doðru hedeflerle Oslo tarzý müzakerelere karþý olmadýðýný söylüyor. Adalet Bakaný Ergin dün devletin terör sorununu çözecek her imkâný -Öcalan'ý muhatap kabul etmek de dâhilkullanmasý gerektiðini savunuyordu. Þu andaki sorun, iktidarýn müzakere sürecini terörden bunalýp mecbur kaldýðý için canlandýrmaya çalýþtýðý inancýnýn uyandýrýlmasýdýr. Nitekim dün BDP lideri Demirtaþ "AKP ilk defa savaþ gerçeði ile karþýlaþýyor. O yüzden ne yapacaðýný bilmiyor" dedi. Ýktidarýn bu görüntüyü en kýsa zamanda düzeltmesi gerekiyor. Aksi hâlde þart dayatmanýn hayali bile kurulamaz. Zaten kimse "PKK ancak silâh býrakýrsa görüþülsün" ön þartý üstünde bir gerçekleþme beklememeli. Görüþme doðal olarak PKK'nýn silâh býrakmasýný saðlayacak þartlarý belirleme hedefine yönelik olacaktýr. Baþarý yine askerin fedakârlýðýna ve kahramanlýðýna bakýyor. Adalet özlemi çekmek. Genelkurmay'ýn Balyoz cezalarýna ne diyeceði merak ediliyordu. Açýklama geldi. TSK olarak dava boyunca sabýr ve metanetle kararýn beklendiði; sanýk ordu mensuplarý ile ailelerinin yaþadýklarý üzüntünün "derinden hissedilerek paylaþýldýðý" belirtilerek þu temenni ifade edildi: "Yargýlamanýn hakkaniyete uygun, kesin bir hükümle neticeleneceðine inanmaktayýz!" Bu sözler þüphe ve güven sorunu bulunduðunu gösteriyor. Çünkü "hakkaniyet" bu davada hep eksikliði hissedilen bir erdem olarak kalmýþtýr. Ýstanbul Barosu Baþkaný Kocasakal'ýn dün bir TV kanalýnda anlattýklarý, Yargýtay'dan bambaþka bir adalet anlayýþý beklenmesinin nedenidir. Baro Baþkaný'nýn dediðine göre mahkeme sanýklarla avukatlar arasýnda geçen konuþmalarý mikrofon sarkýtarak dinlemiþ, itiraz edilince mahkeme baþkaný þöyle tepki göstermiþ: "Bu tepkileriniz size kararda geri dönecektir." Kravat takan katillerin bile yararlandýðý "iyi hâl indirimi"nden Balyoz sanýklarýnýn mahrum býrakýlmasý, yukarýdaki tehdidin boþ lâf olmadýðýný gösteriyor. Ýnsanlara adalet özlemi çektirmekten daha aðýr eza, cefa olamaz!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.