Köprülü Kanyon'a ulaþým rahatlamalý

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

ünyaca ünlü rafting merkezi olan Beþkonak Köprülü Kanyon'da gerekli altyapý çalýþmalarý tamamlandýðýnda Türk ekonomisine olan katkýsýnýn dahada arta- caðý bildirildi. Yýllýk 1 milyon kiþi tarafýndan ziyaret edilen Köprülü Kanyon'da yapýlacak olan altyapý ve üstyapý çalýþmasýnýn bölgenin çehresini deðiþtireceði ve þu anda ekonomiye olan yýllýk katkýsýnýn çok daha artacaðý ifade edildi. Beþkonak Karabük Turizmi Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Refik Armaðan, rafting turizminin geliþmesi için Beþkonak Köprülü Kanyon'a olan ulaþým yolunun geniþletilmesi gerektiðini söyledi. 30 kilometrelik yolun dar ve virajlý olduðunu ifade eden Baþkan Armaðan, "Bu yol geniþletildiði zaman ulaþým daha rahat saðlanacak. Hem turistlerin hemde vatandaþlarýmýzýn gerek rafting gerekse su sporlarý için bölgeye çok daha güvenli bir þekilde gelecek" dedi. Baþkan Armaðan, altyapý konusunda yaþanýlan sorunlarýnda bir an önce çözüme kavuþturulmasý gerektiðini hatýrlattý. Rafting'de turizm sezonunun Nisan ayýdan Ekim ayýna kadar sürdüðünü belirten Armaðan; "En yoðun sezon ise Haziran ve Eylül aylarý arasýndadýr. Yoðun dönemde günlük 6 bin kiþi, diðer zamanlarda ise ortalama 3 bin kiþi rafting yapýyor" diye konuþtu. Armaðan bu sene bölgeye Avrupalý, Rus, Ýran ve Iraklý turistlerin büyük ilgi gösterdiðini de söyledi. Köprülü Kanyon rafting bölgesinde 500 kiþiye iþ imkaný saðlandýðýný belirten Refik Armaðan, "Köprüçay'da yerli ve yabancý 1 milyon kiþi rafting yapýyor. Rafting firmalarý yemek ve taþý- ma dahil 10 dolar ile 30 dolar arasýnda deðiþen fiyatlarla rafting yaptýrýyor. Bölgemizin Türk ekonomisine katkýsý yýlda yaklaþýk 20 milyon dolarý buluyor" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.