Akdeniz Üniversitesi baþarýya doymuyor

Akdeniz Haber - - IIk Sayfa -

Üniversitesi (A.Ü.) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü yüksek lisans öðrencileri Sevim Þeker ve Özlem Yýlmaz, çalýþmalarýnda yer aldýklarý Güney Kafkaslardaki siyasi geliþmeleri içeren uluslararasý projenin 2 kitapta toplanan sonuçlarýný Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak'a makamýnda arz ettiler. Güney Kafkaslardaki siyasi geliþmeleri içeren uluslararasý projelerini 2 kitapta toplayarak Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak'a sunan Akdeniz Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü öðrencileri Sevim Þeker ve Özlem Yýlmaz'ýn proje kitaplarýný kabul eden Vali Dr. Altýparmak, öðrencileri tebrik ederek ilk fýrsatta inceleyip okuyacaðýný ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Giriþimcilik ve Ýþ Geliþtirme Merkezi Müdürü Kenan Yüce, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necati Ýyikan, yüksek lisans öðrencileri Sevim Þeker ve Özlem Yýlmaz ile birlikte Vali Altýparmak'ý ziyaret ettiler. Ziyarette yüksek lisans öðrencileri Sevim Þeker ve Özlem Yýlmaz, 9'u Türk, 11'i yabancý 20 öðrencinin gerçekleþtirdiði Güney Kafkaslardaki siyasi geliþmeleri içeren projenin "Orta Asya-Güney Kafkasya Siyasi Geliþmeler 1991-2010" Türkçe ve Ýngilizce bilimsel sonuçlarýný içeren kitabý ile "Gittik Gördük Yazdýk Orta Asya ve Kafkasya" aný kitabýný Vali Dr. Ahmet Altýparmak'a arz ettiler. Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necati Ýyikan, projenin ilk defa lisans düzeyinde uluslararasý çalýþmaya örnek olmasý açýsýndan Akdeniz Üniversitesinin baþarýsý olduðunu kaydetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.