Güvenli internet semineri

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Ýlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda güvenli internet kullanýmý ile ilgili okul yöneticileriyle rehberlik öðretmenlerine bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýda konuþan Bünyamin Ay, sanal alemde þiddet ve cinsel içerikli görüntülerin çocuklarýn ruh dünyasýnda kötü bir iz býrakacaðýný ve belleklerinden kolay kolay silinmeyeceðini kaydetti. Kontrolsüz internet kullanýmýnýn 6 -9, 9-17 yaþ grubu çocuk ve gençler için risk oluþturduðuna dikkat çeken Ay, cinsel içerikli sitelere

karþý ailelerin her zaman Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý (TÝM)'na þikayette bulunabileceklerini söyledi. Anne ve babalar, çocuklarýn 'ödev yapacaðýz' diyerek gittiði internet kefelerdeki durumlarýný ve geçirdiði zaman dilimini dikkatle takip etmesi gerektiðinin altýný çizen Ay, çocuklarýn sanal alemde gördüðü þiddet görüntüsü, cinselliði çaðrýþtýran resim ve negatif figürlerin hafýzalarýndan kolay kolay silinmediðini ve þiddet içerikli oyunlarýn çocuklarý daha saldýrgan hale getirdiðini kaydetti. Ay sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Güvenli internet kullanýmýnda anne, baba ve öðretmenlere çok büyük sorumluluklar düþüyor. Çocuklarýn ve gençlerin internet kul- lanýmý aileler tarafýndan çok iyi takip edilmeli. Öðrenciler, arama motorunda ders konusuyla ilgili araþtýrma yaparken bile konunun yanýnda alakasý olmayan negatif görüntülerle karþýlaþabiliyor. Kontrolsüz internet kullanýmý geliþim çaðýndaki çocuklarýn ruh ve beden saðlýðýný tehdit ediyor. Þiddet içerikli oyunlar ise çocuklarý saldýrgan yapýyor. Yarýn eyvah dememek için güvenli internet kullanýmýyla çocuklarýmýzý ruh ve beden saðlýklarýný bozacak unsurlardan uzak tutalým. "

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.