Hayýr susmayýn!

Akdeniz Haber - - Gündem -

Adalet kutsal haktýr. Çaðdaþ toplumlar nerede yaþandýðýna bakmadan her hukuksuzluðu kendi meselesi sayar. Ona göre tavýr alýr, mücadele eder. Bilirler ki yargýsý sorunlu toplumlar hukuku geri kalmýþ ülkelerde yaþarlar ve onlarý da en çok yabancýlarýn ayýplayan eleþtirileri etkiler. Balyoz davasý nedeniyle dünyadan aðýr eleþtiriler dinlemeye hazýr olmalýyýz. Dünkü Guardian gazetesi, Balyoz davasýnýn eski Sovyetler Birliði'nde tanýk olunan ve skandal düzeyinde adaletsizliðe sahne olan siyasi içerikli yargýlamalarý hatýra getirdiðini yazdý. Askeri darbelere ibret düzeyinde gözdaðý vermek iyi bir þey. Ama hukuku bu kadar acýmasýzca çiðnemeden de ayný sonuç elde edilebilirdi. Kimse "sonucu sabýrla beklemeliyiz" demesin. Çünkü oluruna býrakýlmayacak kadar önemlidir sorun. Bir numaralý sanýk Çetin Doðan'ýn eþi Nilgül Doðan, mahkûmiyet kararlarýnýn açýklanmasýndan sonra her gün medyada çarþaf çarþaf beyanatlarý çýkan eski Genelkurmay Baþkaný Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutaný Yalman'ý "Yürekleri yiyip mahkemeye gelemediler" diye eleþtirip "Artýk susun" çaðrýsý yaptý. Bayan Doðan'ýn tepkisine hak vermemek mümkün deðildir ama eski komutanlarý konuþmaktan vazgeçirmenin yararý yok, zararý vardýr. Darbeyi önledi denilen ve gerçeði en yakýndan bildiði söylenen iki komutandýr Özkök ve Yalman. Ne kadar çok konuþurlarsa, onlarýn tanýklýklarýna baþvurmamakla mahkemenin yaptýðý takdir hatasý kafalara o kadar dank edecektir. Eksik soruþturma ve savunma hakkýna yönelik kýsýtlamalar, fahiþ bir hukuk ayýbý olarak yüksek mahkemenin üyelerini bu sayede þimdiden uyandýracaktýr. O nedenle adaleti arayan, haksýzlýklarý teþhir eden çabalar teþvik edilmelidir. Balyoz davasýnýn demokrasiye hizmet ettiðini söyleyenlere sormak lâzým: Adaletin olmadýðý bir yerde demokrasi olur mu? Siyaset çare bulsun Genelkurmay Baþkaný Özel'e soruluyor: "Çok sayýda TSK personeli tutuklu. Bu durumun PKK ile mücadelede zaaf yarattýðý yorumlarýna katýlýr mýsýnýz?" Komutan "hayýr katýlmam" demiyor "Söz konusu personelin durumu mutlaka sistemi etkilemektedir" diyor. Sonra da özetle þu önemli açýklamalar... "Tecrübeli personelin tutuklanmalarý sebebiyle TSK'nýn üstlenmiþ olduðu görevlerin ifasýna olumsuz yansýmalar olmamasý için imkânlar ölçüsünde gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Teröristle mücadelede psikolojik faktörler de önemli rol oynar. Yargý sürecindeki personelimizin durumu bizleri derinden üzmektedir..." Orgeneral Özel her þeye raðmen zaafa düþmeyeceklerini söylüyor ama çabasý durumun vahametini örtmeye yetmiyor. Siyaset yetiþmiþ personeli hizmete kazandýrmak ve askerin moralini ayaða kaldýrmak için bir yol bulmak zorundadýr. Öcalan'ý sürece dâhil etmeyi düþünebilen yaratýcý kafa (!) eminiz bu soruna da çare bulur. Ha gayret!..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.