Beslenme tarzý ne?

Akdeniz Haber - - Saglik -

DÜÞÜK yaðlý beslenme mi, düþük karbonhidratlý mý yoksa düþük glisemik indeksli gýdalarla beslenme mi? Ýþte Amerika'nýn Boston kentinde yapýlan araþtýrmada bu sorunun yanýtý arandý. Amerikan Týp Derneði'nin dergisinde yayýnlanan araþtýrmaya VOA (Amerika'nýn sesi)'da yer veril- di. Araþtýrmaya göre kilo kaybýný saðlamak ve verilen kilolarý koruyabilmek için en uygun beslenme þekli, düþük glisemik indeksli gýdalarý yemekten geçiyor. Metabolizmanýn yavaþlamasýnýn vücudun iç mekanizmasýný etkilediðini söyleyen uzmanlar bu yüzden düþük glisemik indeksli gýdalarýn metabolizmada gerekli hýzlanmayý saðlayarak kilo vermeye yardýmcý olduðunu belirtiyor. Araþtýrmada düþük glisemik indeksli gýdalarla beslenenlerin, diðer beslenme tiplerini uygulayanlara oranla günde 125 kalori daha fazla yaktýklarý belirtiliyor. Uzmanlar, düþük karbonhidratlý beslenme þeklinin aslýnda metabolizma üzerinde en çok hýzlandýrýcý etki yapan diyet tipi olduðunu söylüyor. Ancak düþük karbonhidratla beslenmenin stres hormonu olarak bilinen kortizolü yükselttiði ve iltihap göstergesi olarak bilinen C reaktif proteinde de artýþa neden olduðu belirtiliyor. Düþük glisemik indeksli gýda diyeti ise az sayýda yan etkisi ve kan þekerini düzenleme konusundaki yardýmýyla iltihap, stres hormonlarý ya da kalp saðlýðý için daha olumlu sonuçlar verebilecek etkilere yol açýyor.

BEYAZ EKMEK VE BEYAZ PÝRÝNÇTEN UZAK

DURMAK ÞART Yüksek glisemik indeksli beyaz ekmek, beyaz pirinç, patates ve þekerli unlu gýdalar hýzla sindirilip kan þekerinde de hýzlý bir yükseliþe neden olduklarýndan kýsa sürede yeniden acýkmaya yol açýyor. Ancak daha düþük glisemik indekse sahip fasulye türleri, mercimek ve bazý sebzeler daha uzun sürede sindirilip kan þekerinin de dengeli biçimde yükselmesine yardýmcý oluyor. Sonuç olarak da kilo verme hýzýnýn artmasýný saðlýyorlar. Bunlarýn yaný sýra yine düþük glisemik indeksli yaðsýz et (balýk, derisi alýnmýþ tavuk gibi) ile badem, fýndýk, avokado gibi gýdalar da kilo kontrolünde yardýmcý oluyor.

(Saðlýk Aktüel)

jýna bakýldýðý zaman eðer yeni baþlamýþsa ambalajýn þiþtiðini görürüz ama öylelerini görürsünüz ki yastýk gibi þiþmiþtir ya da ambalajýn içi balon gibi gazla dolmuþtur. Dokunduðunuz zaman patlar,

baktýðýnýz zaman çok küçük delikler vardýr ama her tarafýnda vardýr, bizim bildiðimiz çok büyük gözenekli delikler peynirin þiþmesine neden olan bakterinin yaptýðý delikler deðildir. Bu bakteri son derece tehlikelidir ve 121 derece sýcaklýktan aþaðý bir sýcaklýkta ölmüyor. Bu nedenle sterilizasyon uygulanmasý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.