A

Akdeniz Haber - - Gündem -

ntalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, 2008 yýlýnda 15 milyon dolar bütçeyle gerçekleþen Altýn Portakal Film Festivali'nde yapýlan harcamalarý tek tek açýkladý. Baþkan Akaydýn, "Ben, 'Bu paralarý nereye harcadýnýz?' diye soruyorum. Antalyalýnýn parasýna yazýktýr. 15 milyon dolara yapýlan festivali, ben 3 milyon 250 bin dolara yapýyorum" dedi. Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, Altýn Portakal Film Festivali'nin harcamalarýyla ilgili AKP Antalya Milletvekili ve Büyükþehir Belediyesi eski Baþkaný Menderes Türel'in iddialarýný belgelerle yalanladý. Baþkan Akaydýn'ýn Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda düzenlediði basýn toplantýsýna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök ve Antalya Kültür Sanat Vakfý (AKSAV) Genel Müdürü Göksel Kumsal da katýldý.

KAMUOYUNU BÝLGÝLENDÝRÝYORUM Baþkan Mustafa Akaydýn, bu toplantý son zamanlarda özellikle AKP Ýl Baþkaný Mustafa Köse, Büyükþehir Belediye Meclisi'nin AKP'li Üyesi Yaþar Tabur ve Büyükþehir eski Belediye Baþkaný Menderes Türel'in açýklamalarý konusunda tekrar bir bilgilendirme yapma gereði duyduðu için gerçekleþtirdiðini söyledi. Baþkan Akaydýn, "Bu bilgilendirmelerin büyük çoðunluðunu yaklaþýk 4 yýldýr yapýyorum. Sadece bir tanesi yenidir. Menderes Türel beni yalancýlýkla, mitomani ile suçlamýþ. Önce þunu tavsiye ediyorum. Ýnsan bir suçlama yapýyorsa bu lafý kendi bilgi donanýmlarýna uygun seçmelidir. Mitomani psikiyatri biliminde geçen bir þey. Halk dilinde kullanýlmaz. Söyleyenin de anladýðýný sanmýyorum. Ben psikiyatri okudum, konuþmaya kalkarsam söyleyecek çok laf bulurum" dedi.

VALÝLÝK SORUÞTURMA AÇTI Baþkan Akaydýn, Türel'in, "Eðer bu yalanlarý ispat edecekse yargýya gitsin" dediðini hatýrlatarak, "Ben ilk günlerimden itibaren basýnda defalarca açýkladým. 3 defa savcýlýða müracaat ettim. Bunlardan birisi 2009 yýlýnýn ilk 3 ayýnda yapýlan ihalelere yönelik suç duyurusudur. Ýlki aylar geçtikten sonra 'Ýçiþleri Bakanlýðý soruþturmaya uygundur' dedi. Ancak müfettiþler konuyu kapattý. Biz de Danýþtay'a müracaat ettik. Onlar, 'Ciddi suç unsurlarý var. Bir daha soruþturun' dedi. 6 ay önce 2'nci müfettiþ geldi. Onun raporundan sonra 19 kiþi hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþtuk. Sayýn milletvekili, dokunulmazlýk zýrhýna büründüðü için, o listede onun dosyasý kenara konuldu. Þu anda sadece bürokratlarý soruþturulan bir dava. Valilik de bu konuda soruþturma açtý. Bu konuda ihaleye fesat karýþtýrma var. Özü ayný, ihaleye ayný faturalar, peþ peþe alýmlar… Hepsi 4 firmadan alýnýyor. Aralarýnda bir gazete de var. Ayný gün mal teslimi yapýlýyor. Bunlarýn tutarý 9.5 milyon TL. 9.5 milyon TL'ye fabrika kurarsýnýz" diye konuþtu. 15 MÝLYON DOLARA FABRÝKA KURULUR Baþkan Akaydýn, Mustafa Köse, Yaþar Tabur ve Menderes Türel'in kendisini kültür ve sanat etkinliklerine büyük para harcadýðý yönünde eleþtirdiðini söyleyerek, "Kültür ve sanata paralar harcýyorum. Antalya'nýn 3 tane olan festival sayýsýna, 10 festival ekledik. Ben bunlarýn birçoðunu bedava yapýyorum.

Ayrýlan

bütçe 49 milyon TL. 2001 yýlýnda 36 milyon TL harcanmýþ. Hepsi harcanmadý. Bunlarýn büyük çoðunluðu eðitim. ASMEK'lerin sayýsý 2 katýna çýktý. Bir belediye üniversitesi gibi ASMEK'ler eðitim veriyor. Ama o kadar vicdansýz ki bu suçlamayý yapan arkadaþlar lafýn nereye gittiðinin farkýnda deðiller. 2008 yýlýnda Altýn Portakal'a 28 milyon TL civarýnda harcanýyor. Bu parayla büyük bir fabrika kurarsýnýz. Aradan 4 yýl geçmiþ, enflasyon paylarýný koyun, 36 milyon TL. Sadece 2008 yýlýndaki Altýn Portakal'a harcanan parayla Antalya'ya bir yýl boyunca etkinlik düzenliyorum, eðitim hizmeti veriyorum. Ben mi kültür ve sanata çok para harcamýþým, sen mi? 2008'de harcadýðýnýz para 15 milyon dolar. Bu paralarý nereye harcadýnýz? Ben bunun 5'te 1'ine festival yapýyorum. Antalya'nýn parasýna yazýk deðil mi? Bana býraktýðýn borçlarla, hacizleriyle boðuþuyorum. Borcu borçla ödüyorum" dedi. BOÐAZIMDAN BÝR KURUÞ GEÇMEZ Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Akaydýn, "2006-2007 yýllarýnda fuar stantlarý kiralýyorlar. 400 bin dolar ödüyorlar. Ardýndan bu stantlarý hurda halde satýn alýyorlar. Bunun içinde 300 bin dolar ödeniyor. Biz belediyede göreve geliyoruz, bu stantlar ortada yok. Firmaya, 'Niye vermediniz?' diyoruz. Firma paniðe kapýlýyor. Bir TIR'a yüklüyor. Hurda ve kullanýlamaz halde gönderiyor. Hurda malzemeler 300 bin TL deðil, 300 TL etmez. Bunlar belediyenin hurdalýðýnda duruyor. Ayýptýr günahtýr. Tamam, seçimler yaklaþtýðý için siyaset ýsýnacak. Bir sürü siyasi dedikodu olacak. Benim için de olacak bunlarýn hepsine hazýrým. Ben, 'Bu paralarý nasýl harcadýnýz?' diyorum. Cebinize de attýnýz demiyorum. 17 tane bürokratýn 8'i hakkýnda soruþturma açýlýrken, dokunulmazlýk zýrhýyla orada oturmak ayýptýr. Ben bunu söylüyorum. Bunu daha fazla kaþýmazlarsa bir daha toplantý yapmam. Bunlarýn hepsini, kaþýdýklarý için söylüyorum. Ben, 'Bu paralarý nereye harcadýnýz?' diye soruyorum. Antalyalýnýn parasýna yazýktýr. 15 milyon dolara yapýlan festivali, ben 3 milyon 250 bin dolara yapýyorum"

dedi.

Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.