Er meydaný

Akdeniz Haber - - Front Page -

Manavgat Belediyesi tarafýndan bu sene ilk defa düzenlenen yaðlý güreþler Pazar günü yapýlacak. Güreþleri CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun da izleyeceði bildirildi. Kýrkpýnar'da Baþpehlivanlýk için güreþen 60 baþpehlivanla birlikte toplam 600 güreþçinin katýlacaðý sezonun son yaðlý güreþleri için hazýrlýklar tamamlandý. Yapýlacak olan yaðlý güreþleri 10 bin kiþi izleyecek.

Pazar günü yapýlacak Manavgat Yaðlý Güreþleri, güreþ camiasýnda sabýrsýzlýkla bekleniyor. Kýrkpýnar'da Baþpehlivanlýk için güreþen 60 baþpehlivanla birlikte toplam 600 güreþçinin katýlacaðý sezonun son yaðlý güreþleri için hazýrlýklar tamamlandý. Pazar günü er meydanýnda son iki senenin Kýrkpýnar baþpehlivaný Ali Gürbüz'ün yaný sýra , Mehmet Yeþil Yeþil, Osman Aynur, Mustafa Kemal Karaboða, Serhat Gökmen, Mehmet Selvi, Hüseyin Çetin, Hasan Gündoðdu, Ýsmail Koç, Hüseyin Demir, Salih Torun, Ali Altýn, Recep Kara, Þaban Yýlmaz, Gökhan Arýcý, Güngör Ekin, Fatih Atlý gibi Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen baþpehlivanlar güreþecek. EN AZ 10 BÝN KÝÞÝ

ÝZLEYECEK Manavgat Þehir Stadý'nda 10-15 bin kiþinin tribünlerde ve saha kenarýnda güreþleri rahat bir þekilde izleyeceði kaydedildi. Güreþlerin etkisinin sadece Manavgat ve Turkiye ile sýnýrlý kalmamasý için bölgede bulunan bütün otellerde duyurular yapýlýrken, turistlerin rahat bir þekilde güreþleri izleyebilmesi için gereken herþey yapýldý. SÝYASETÝN DIÞINDA

TUTULDU Manavgat Þehir Stadý'nda yapýlacak olan güreþler için haftalar önce baþlayan hummalý çalýþmanýn sonuçlarý Pazar günü alýnacak. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, yaðlý güreþler için organizasyonda yer alan hemen herkesin çok

büyük bir gayret içinde olduðunu belirterek, "Bu iþi siyasetin dýþýnda tutarak bütün Manavgat'a mal edebilmek adýna karma bir komisyon oluþturduk. Ciddi bir çalýþma sonunda Pazar günü güreþlerimizi düzenleyeceðiz" dedi.

KEMAL KILIÇDAROÐLU'DA

ÝZLEYECEK Diðer taraftan Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, güreþler için yaptýðý daveti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun kabul ettiði ve Pazar günü Manavgat'a geleceði bildiril

di. Belediye Baþkaný Þükrü Sözen; "Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'na geçtiðimiz hafta içinde Ankara'da ziyaret gerçekleþtirmiþtik. Ziyaretimizde kendisini bizim için çok önemli olan Yaðlý Pehlivan Güreþlerimize davet etmiþtik. Saolsun bizi kýrmadýlar. O gün için Allah'tan bir engel çýkmadýðý takdirde Sayýn Genel Baþkanýmýz Kýlýçdaroðlu, Manavgat Stadyumu'ndaki güreþlerimizi bizimle birlikte izleyerek heyecanýmýzý paylaþacak. Bu vesileyle güreþlerimizi izlemeye tüm halkýmý davet ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.