Beþkonak'ta rafting eðitimi

Akdeniz Haber - - Front Page -

Manavgat Kaymakamlýðý'nýn öncülüðünde Geliþmekte Olan Spor Branþlarý ve Rafting Federasyonu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Rafting Antrenörlüðü Projesi'nde kurs tamamlandý.

Manavgat Kaymakamlýðýnca yürütülmekte olan 'Köprülü Kanyon Projesi'ni daha iþlevsel, daha düzenli ve güvenli hale getirmek için Raftingin bilinçli kiþiler tarafýndan yaptýrýlmasý amacýyla 'Rafting Antrenörlüðü Projesi' gerçekleþtirildi. Ýki aþamalý olarak yapýlan projede teorik dersler Beþkonak Yatýlý Bölge Okulu'nda (YÝBO), pratik uygulamalar ise Beþkonak Köprülü Kanyon Rafting alanýnda düzenlenen eðitimlerle tamamlandý.. Manavgat Milli Eðitim Müdürlüðü koordinasyonunda; Geliþmekte Olan Spor Branþlarý ve Rafting Federasyonu ve Gençlik ve Spor Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Rafting Antrenörlüðü Projesi ile güvenli bir rafting spor alaný yaratýlmasý, bölgeye tatil için gelenlere Raftingi tanýtabilecek ve uygulamaya çekebilecek iletiþim becerisine sahip eðitmenler yetiþtirilmesi hedeflendi

ÜNÝVERSÝTEDEN HOCALAR DERS VERDÝ Proje hakkýnda bilgi veren Osman Behiç Sipahioðlu, federasyonun 2012 yýlý eðitim programýnda bulunmayan bu rafting antrenör kursunun 21 kiþiyle baþladýðýný ancak daha sonra ayrýlmalar neticesinde 18 kursiyerle devam ettiðini kaydetti. Sipahioðlu, ilk 5 günde kursiyerlere teorik eðitim verildiðini belirterek; "Akdeniz Üniversitesi'nde görevli hocalar vasýtasýyla kursiyerler, bu 5 günde sporcu saðlýðý, genel antrenman bilgisi, psikomotor geliþimi, yetenek seçimi ve ilkeleri, spor anatomisi, beceri

öðrenimi, Manavgat Kaymakamlýðý'nýn öncülüðünde Geliþmekte Olan Spor Branþlarý ve Rafting Federasyonu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen Rafting Antrenörlüðü Projesi'nde kurs tamamlandý.

spor psikolojisi, sporda yönetim ve organizasyon, sporda ölçme ve deðerlendirme, spor fizyolojisi, spor ve beslenme, sporda öðrenim öðretim yöntemleri, oyun kurallarý bilgisi, spor dalý teknik ve taktik, özel antrenman bilgisi gibi konularda ders verildi" dedi.

UYGULAMALI EÐÝTÝMLER YAPILDI Teorik eðitimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan Beþkonak'ta uygulamalý rafting eðitimlerinin yapýldýðýný söyleyen Sipahioðlu; "Uygulamalý eðitimde önce kursiyerlere birebir eðitim verildi. Birebir eðitimin tamamlanmasýnýn ardýndan raftingin gurup sporu olmasýndan dolayý gruplar oluþturulup ekip eðitimine geçildi. Bu eðitimler çok tecrübeli ve bilgili deneyimli antrenörler tarafýndan verildi. Guruplara ayrýlan kursiyerlerin botlara daðýlýmý yapýlarak kontrol, sevk ve idare, kurtarma, yüzme, acil durum, kürek, yaralý kurtarma eðitimleri uygulamalý olarak gerçekleþtirildi" diye konuþtu. Teorik ve pretik eðitimlerini tamamlanmasýyla birlikte kurisyerler Beceri, yetenek, kabiliyet, organize olma, kurallar, yöntemler, standartlar, uygulanmasý ve yapýlmasý gerekenler konularýnda yazýlý sýnava tabi tutuldu. BÝZÝM GÖNÜLLÜ

ELÇÝLERÝMÝZ Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu; Rafting yapan herkesin, bilimsel olarak bir rafting eðitiminden geçmesi gerektiðini belirterek "Rafting yapmak, bota binip de sadece kürek çekmek

olamaz.

Mekan, fiziki yapý, davranýþ her konuda eðitimden geçirilme suretiyle, çünkü oraya gelen insanlar dünyanýn dört bir yanýndan gelen insanlar, sadece kürek çekmiþ olmakla rafting yapýlmýyor. Elçilik görevi de var ayný zamanda. Onun için onlar ciddi bir eðitimden geçirmek suretiyle, raftingin kalitesini standardýný yükseltip, hem kendi ekmekleri için hem Türk tur- izmi için bir çalýþma sürecini baþlattýk" dedi.

GELECEKTE SPORCULAR YETÝÞECEK Proje ile raftingi kurslar çerçevesine çekerek bilimsel ve teknik yönünü de ön plana çýkarmak istediklerini belirten Kaymakam Bulgurlu; "Bu sporu yapanlarý ve antrenörleri yaygýnlaþtýrarak antrenörlük ve profesyonel sporculuk kültürü yaratmak, böylelikle de Rafting sporunda ulusal ve uluslar arasý alanda yarýþabilecek deneyim ve tekniðe sahip sporcular yetiþtirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.