Protez ve Ortez

kongresi baþladý

Akdeniz Haber - - Front Page -

Uluslararasý katýlýmlý 8'nci Ulusal Protez ve Ortez Kongresi Manavgat'a baðlý Çolaklý beldesi'nde bulunan Ankara Üniversitesi ORSEM dinlenme tesislerinde baþladý. Kongreye aralarýnda Ýspanya, Ýngiltere, Tunus, Irak, Ýran, Kanada, Almanya ve Hollanda'nýn da bulunduðu ülkelerden ve Türkiye'den 400 kiþi katýlýyor.

Kongrenin açýlýþýna Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi'de katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan kongrenin açýlýþýnda konuþan Baþkan Prof. Dr. Serap Alsancak, ortez ve protezin tanýmýyla baþlayarak, tarihsel geliþimini anlattý. Alsancak, Ortez ve protez'de bugün gelinen nokta hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu'da yaptýðý konuþmada, bugün vatandaþlarýn çýðlýk atar duruma geldiðini kaydederek; "Engelli çocuðu olanlar bugün, 'Allahým ne olur, benden önce oðlumun canýný al' diye dua ediyor. Böyle dua normalde yapýlmaz, hangi ebeveyn çocuðunu ölmesini ister. Ýþte siz deðerli bilim insanlarý engellilere daha rahat ve daha iyi bir yaþam sunmak için çalýþýyorsunuz. Sizin buluþlarýnýzla ebeveynler böyle dualar etmekten kurtulacak" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi'de bakanlýk olarak engelli insanlarla ilgili yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Sektörde yaptýklarý araþtýrmada bazý sorunlar olduðunu ifade eden genel Müdür Çiftçi bu sorunlarý Hizmet saðlayýcýlarý, kullanýcýlar, hasta ve yakýnlarý ve karar vericilerin yaþadýðýný kaydetti. Sektörün en büyük ihtiyacýnýn nitelikli personel olduðunu belirten Genel Müdür Çiftçi, YÖK'le bu konuda protokol yapýldýðýný ancak kýsa vadede çözümün meslek liseleri kanalýyla olacaðýný düþündüklerini ifade etti. Son zamanlarda kamuoyunda özürlülere bakan insanlarýn maaþlarýnýn kaldýrýlacaðý þeklinde yanlýþ bir söylenti olduðunu belirten Çiftçi, "Bu kasýtlý bri söylenti. Çünkü özürlülere yardýmcý olan insanlarýn maaþlarýný arttýrmak için hazýrlýk yapýyoruz" diye konuþtu Kongre hakkýnda gazetecilerin sorularýný cevaplandýran Baþkan Prof. Dr. Serap Alsancak, Ortez'in, vücudun her hangi bir bölümünde oluþan anatomik, Fizyolojik, mekanik bozukluklarý gidermek amacýyla yapýlan yardýmcý cihazlar; Protez'in ise yine her hangi bir nedenle olmayan uç organýn yerini alan yapay organ anlamýnda kullanýldýðýný ifade etti. Bugün geliþen teknoloji ile protez-ortez kullanýcýlarýnýn fonksiyonel protez ve ortezlerini kullanabilmelerini saðlayabilmek, onlarýn bedensel aktivitelerini yapabilmelerini, yaþam kalitelerini artýrabilmek için bizde protez, ortez hizmeti veren elemanlar olarak büyük bir çaba içerisinde olduklarýný belirten Prof. Dr. Alsancak; "2017'de yapýlacak olan Ortez Protez Dünya Kongresi'nin ülkemizde, Ýstanbul'da yapýlmasý için aday 3 ülkeden biri olma durumunda bunun için de çalýþmalar sürdürülüyor. Ümit ediyoruz ki bu 3 ülkeden 1'ncisi olarak Türkiye 2017 yýlýnda Dünya Kongresini düzenleyecektir" diye konuþtu. Kongrede ortez ve protez konusunda firmalar tarafýndan geliþtirilen ürünlerde sergilendi. Bir firma tarafýndan üretilen ve beyin tarafýndan gönderilen komutlarla çalýþan protez el büyük ilgi çekti. Firma yetkilisi Rýdvan Aksoy, "Protez elin, en son teknolojiyle üretildi. beyinden gönderilen sinirsel uyarýlarla her türlü iþi rahatlýkla yapabilir. 40 kilograma kadar yükleri kaldýrabilir. Kaðýt gibi hassas eþyalarý alabilir" diye konuþtu. Kongre 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Prof. Dr. Serap Alsancak

Emir Osman Bulgurlu

Dr. Aylin Çiftçi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.