Gökçen Enç; "Akaydýn çözülmesine engel oluyor"

Akdeniz Haber - - Gündem -

Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoðan Enç, Muratpaþa bölgesinde bulunan taksi duraklarýný ziyaret etti. Taksici esnafýnýn sorunlarýný dinleyen Enç, her zaman esnafýn ve vatandaþýn yanýnda olduklarýný söyledi. 2011 Genel seçimler öncesi gittiði yerleri tekrar ziyaret eden Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoðan Enç, Muratpaþa bölgesinde bulunan Lara Sizin Taksi Duraðý, As Taksi Duraðý, Berk Taksi Duraðý, Güzelbað Taksi Duraðý, Güzel Semt Taksi Duraðý, Lara Taksi Duraðý, Çaðlayan Taksi Duraðý ve Barýnaklar Taksi Duraðý'ný ve esnafý ziyaret etti. Ziyarette Kýrcami sorunu ile ilgili sorularla karþýlaþan Enç, "Kýrcami sorununun çözülememesinin en büyük nedeni Büyükþehir Belediyesi'dir. Kýrcami'de imar sorunun çözülebilmesi için Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn 'Ýmar planýmýz; emsali þu, zayiatý bu' demesi gerekir. Akaydýn'ýn Bakanlýða detaylý taslak planý göndermesi gerekiyor. Bu planý göndermediði için sorun çözülemiyor. 'Kamu yararý kararý' için Bakanlýkta bekliyor" diye konuþtu. "SÖZÜNÜZDE DURDUNUZ" Milletvekili Enç'in ziyaretinden dolayý çok memnun olduklarýný söyleyen taksici esnafý, "Siz seçimden öncede gelmiþtiniz ve seçilirsem milletvekili olarak ziyaretinize tekrar geleceðim diye söz vermiþtiniz. Þimdi sizi burada görünce çok þaþýrdýk. Çünkü önümüzde bir seçim yok ama siz buraya kadar gelip bizim sorunlarýmýzý dinlediniz. Bu nedenle size çok teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtular. "TAKSÝ DURAKLARI

YENÝLENSÝN" Þu anda en önemli isteklerinden biri olan, taksi duraklarýnýn yenilenmesini isteyen taksici esnafý, "Bizler de duraklarýmýzýn yenilenmesini istiyoruz. Kepez bölgesinde Kepez Belediyesi duraklarý yeniledi. Ama biz hala eski duraklarda sýkýntý çekiyoruz. Bununla ilgili Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn çalýþma yapmasýný istiyoruz. Bizler Kepez bölgesindeki duraklar gibi durak istiyoruz" dediler. Ziyarete Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoðan Enç ile birlikte, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Karasan, Ýl Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Gülgün Gököz, Muratpaþa Ýlçe yönetiminden Ali Þekerci, Adnan Saraç ve Mücahit Turgut, Muratpaþa Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ayþe Barçýn ve yönetiminden Ruhsar Kayacan, Hasibe Doðan, Muratpaþa Gençlik Kollarý yönetiminden Turhan Þekerci ve Muratpaþa Mahalle temsilcisi Sami Acar katýldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.