Fethi Kurt: 'Terör sýradanlaþtý'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Eðitim Sendikasý Antalya 2 No'lu Þube Baþkaný Fethi Kurt, yaptýðý yazýlý açýklamada, son günlerde hain terör eylemlerinin iyiden iyiye arttýðýný ve kamu görevlilerinin evlerinin önünde suikaste uðradýklarýna dikkat çekti. Her gün gelen saldýrý ve þehit haberleri, tüm milletimizi derinden üzdüðünü kaydeden Kurt; "Ancak yine son dönemde toplumumuzda teröre karþý bir duyarsýzlýk oluþtuðu da gözümüzden kaçmamaktadýr. Her gün neredeyse onlarca vatan evladýmýzý topraða verirken, toplumumuz artýk þehit haberlerini sýradan bir olay gibi karþýlama noktasýna getirilmiþ, radyolar, televizyonlar rutin eðlence yayýnlarýna devam eder olmuþlardýr" dedi. Toplumun teröre ve gelen þehit haberlerine karþý duyarsýzlaþmasý ve durumu kabullenmesi, terörizmin kendisinden bile daha tehlikeli olduðunu belirten Türk Eðitim Sen 2 Nolu Þube Baþkaný Fethi Kurt; "Millet olma þuuruna eriþmiþ toplumlarda, ateþ yalnýzca düþtüðü yeri yakmamalý, birimizin derdi hepimizin derdi olmalýdýr. Yüce Türk milletinin bekasý için birer birer topraða düþen yiðitlerimiz, bu duyarsýzlýðý hak etmemektedir. Teröre tepki göstermek ve þehitlerimizin acýsýný paylaþmak, bu topraklarda yaþayan her Türk vatandaþýnýn en önemli görevlerinden biri haline gelmiþtir. Bir hadis-i þerifte Peygamber Efendimiz (SAV) "Sizde kim bir kötülük görürse, önce eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse içinden buðz etsin, gönlünden imani tepkisini koysun. Fakat bu, imanýn en zayýf mertebesidir." diye buyurmaktadýr" dedi. Fethi Kurt açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Bu bakým- dan vatanýmýza, devletimize ve milletimize kötülük edenlere karþý sessiz kalmayan, canlarýný ortaya koyarak mücadele eden Mehmetçiklerimiz, her türlü övgüyü hak etmektedir. Ülkemizin bir bölümünde kan gövdeyi götürürken bu durumu yok saymak, her gün bir þehit evine ateþ düþerken gülüp eðlenmek, millet olma bilincine vurulacak en büyük darbedir. Gelin; hayatlarýnýn baharýnda kahpe kurþunlara hedef olan ve topraða düþen vatan evlatlarýmýzdan bir Fatiha'yý esirgemeyelim. Gelin, Ezanýn dinmeyeceðini, Fatiha'larýn susmayacaðýný, bayraðýn inmeyeceðini, bu vatanýn bölünmeyeceðini, dost düþman herkese bir kez daha haykýralým"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.