Manavgat çöpten aydýnlanacak

Akdeniz Haber - - Il Sayfa -

Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði (MATAB) tarafýndan iþletilen Manavgat Katý Atýk Bertaraf Tesisi bölgenin elektrik ihtiyacýna çözüm getirmek adýna Nisan 2013 tarihi itibariyle çöpten çýkacak metan gazýndan elektrik enerjisi üretimi gerçekleþtirecek.

Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði (MATAB) tarafýndan iþletilen Manavgat Katý Atýk Bertaraf Tesisi bölgenin elektrik ihtiyacýna çözüm getirmek adýna Nisan 2013 tarihi itibariyle çöpten çýkacak metan gazýndan elektrik enerjisi üretimi gerçekleþtirecek. Devlet Ýhale Kanunu kapsamýnda 15 yýllýðýna Arel Çevre Yatýrýmlarý Enerji ve Elektrik Üretim þirketine kiraya verilen, idari kontrolünün MATAB da olacaðý tesisin; Öngörülen açýlýþýnýn Nisan 2013 yapýlmasý ve elektrik üretim kapasitesinin 2012 yýlý sonunda 2,4 MW civarýnda olmasý hedeflenmektedir. Daha önce Afyonda gerçekleþtirilen proje sayesinde ülke elektrik üretimine katký ve sera gazý etkisi yaratan metan gazýnýn bertarafý gibi baþarýlar elde edildi. ENERJÝ KAYNAKLARI

SONSUZ DEÐÝL Konuyla ilgili olarak artan nüfusa paralel dünyanýn enerji ihtiyacýnýn arttýðýný, artan enerji ihtiyacýyla endüstrileþme ve þehirleþmenin büyük çevresel sorunlara yol açtýðýný dile getiren MATAB Baþkaný Recep Barut, "Dünyanýn her yerinde, Ülkeler enerji üretiminin ve kullanýmýnýn yeni yollarýný keþfetmek için birbirleriyle adeta yarýþ içerisindedir. Bu yarýþta önde gelen ülkeler, dünya ekonomisine yön verecektir. Artýk sadece fosil yakýtlara dayalý enerji ile modern yaþamýn sürdürülebilir olmadýðý kanýtlanmýþtýr. Bu projenin tamamlanmasýyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Manavgat'ýmýza ve Ülkemize büyük katký saðlanacaktýr" Dedi. Atýktan enerji elde edilmesi konusu, 2012 yýlý ve sonrasýnda dünyada iklim deðiþikliði ile mücadelede düþük karbon ekonomilerine geçiþin hýzlandýðý, yenilenebilir enerji kay- naklarýnýn kullanýmýnýn yaný sýra atýðýn enerji olarak deðerlendirildiði bir dönem olarak dikkat çekiyor. MATAB her türlü alt yapý ve çevre sorunlarýna yönelik projeleri ile insan odaklý hizmet anlayýþýný benimseyerek halkýn yaþam kalitesini arttýrmayý amaçlýyor.

Recep Barut

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.