Polisten hýrsýzlýk için vatandaþlara uyarý

Akdeniz Haber - - Gundem -

Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan 'Güvenli sokaklar, Gülen yüzler Projesi' kapsamýnda Cumhuriyet meydanýnda stand kurularak vatandaþlara bilgilendirici broþür daðýtýldý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiði broþürlerde kontör dolandýrýcýlýðý, evden, iþyerinden ve araçtan yapýlan hýrsýzlýklarla ilgili genel bilgiler veriliyor. Polisler tarafýndan daðýtýlan broþürlerde, özellikle evlerden yapýlan hýrsýzlýklarda apartman kapýlarýnýn sürekli olarak kapalý tutulmasýnýn önemli olduðu vurgulanýyor. Broþürde, Hýrsýzlýða karþý alýnmasý gereken önlemler- den bazýlarý þu þekilde sýralanýyor: Eðer imkan varsa apartman giriþleri tek kamerayla bile olsa izlenmeli. Apartman giriþi ve iç aydýnlatmasýnda sensörlü ýþýk kullanýlmalý. Kapý ve pencereler sürekli kapalý tutulmalý. Tanýmadýðýnýz kiþilere kapý açýlmamalý. Evlerin1'nci ve ikinci katlarýnda ki balkon kapýsý ve pencerelere demir korkuluk yaptýrýlmalý. Evinizi gece kýsa süreliðine bile terk edilse bile bir oda ýþýðý yanýk býrakýlmalý. Evde kýymetli eþya bulundurulmamalý. Tatile gittiðinizde veya evden uzun süreli ayrýldýðýnýzda posta kutusunun anahtarý komþulara verilmeli. Hýrsýzlar posta kutusu dolu olan evlere girerler"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.