O öðrenci bir kobay gibi incelenmeli

Akdeniz Haber - - Gundem - ***

Ýzmir'deki öðrenciden bahsettiðimi anlamýþýsýnýzdýr. Hani öðretmenini iki yerinden býçaklayarak öldüren ve gazetelerde H. K. diye anýlan katilden. Bir öðrencinin "kobay gibi incelenmesi"ni istemenin irkiltici olduðunun farkýndayým ve tam da bu sebeple böyle yazýyorum. Ýrkilelim diye, külahý önümüze koyup düþünelim diye. Düþünün ki 15 yaþýndaki bir çocuk okula geç geldiði için kendisini müdürün odasýna gönderen öðretmenini "Seni býçaklayacaðým" diye tehdit ediyor, sonra eve gidiyor, ekmek býçaðýný alýp okula dönüyor ve sýnýfa girip arkadaþlarýnýn gözü önünde býçaðý saplamaya baþlýyor. Öldürdüðü insan hem öðretmeni, hem de genç ve savunmasýz bir kadýn. Hangi insan evladý böyle birisine býçak saplayabilir? Bence bu yaratýk incelenmeli. Hangi kültür ortamýnda yetiþtiðine bakýlmalý. Ailesinden ve çevresinden edindiði deðer ölçülerine, hangi televizyon programlarýný izlediðine, nasýl bir kafa yapýsýna sahip olduðuna bakýlmalý. Futbol, arkadaþlýk, cinsellik gibi konulardaki þiddet eðilimleri araþtýrýlmalý. Çünkü H. K. bir modeldir ve ne yazýk ki tek deðildir. Sýnýflarda, sokaklarda, AVM'lerde, maçlarda binlerce potansiyel katil adayý dolaþýyor. Çünkü bir insaný öldürmenin, cana kýymanýn ne kadar aðýr bir suç olduðunun farkýnda deðiller. Televizyonu açýyorlar, insanlar durmadan birbirini öldürüyor. Kafalar, gözler patlýyor daðýlýyor. Üstelik katiller kahraman gibi sunularak göklere çýkarýlýyor. Ekranlarda; deðil sigara, kül tablasý bile sansür ediliyor ama insan caný alan tabancalar, tüfekler, kamalar, testereler açýkça teþhir ediliyor. Onlarý sansürlemek kimsenin aklýna gelmiyor. Futbol maçlarý deseniz, meydan savaþý gibi. Taksim'de Ýngiliz taraftarlar öldürüldüðü zaman bunu öven, katilleri kutlayan gazeteler çýkýyor bu memlekette. Kendisine yâr olmayan sevgiliyi topraða gömmeye yemin eden þarkýlar söyleniyor. Bu þiddet ortamý içinde büyüyenler de tavuk keser gibi doktorun, öðretmenin, yolda tartýþtýðý adamýn, yanýndan "ara gazý" vererek geçen motosikletli gencin canýný almakta tereddüt etmiyor. Çünkü insan öldürmek hayatýn içinde var ve büyük bir suç deðil. Kültürel olarak lanetlenmiyor. Buna benzer yazýlarý kaç kez yazdýðýmý hatýrlamýyorum artýk. Sýtma yayan sivrisineklerin yetiþtiði bataklýðý fark edebiliyoruz ama katilleri yetiþtiren kültür ortamý görüþ alanýmýzýn dýþýnda. Yazýk, çok yazýk!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.